mobile logo

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

posted on 7 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Wraz z dniem 2 lipca 2015 roku zgodnie z decyzją ministra Pawła Orłowskiego doszło do zatwierdzenie zmienionego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER). Od tego momentu należy stosować się do zmienionej zawartości dokumentacji.

Zmiany, jakie wyznaczono dla SZOOP PO WER związane są z następującymi elementami dokumentacji:

Podstawowe wiadomości dotyczące wykonania zobowiązań i zadań określonych w projektach PO WER:

Uzupełnienie treści dokumentu o zapisy dotyczące wsparcia finansowego na rzecz projektów pozakonkursowych, na poziomie oceniania oraz realizacji tegoż projektu. Celem tych zapisów będzie porządkowanie spraw odnoszących się do oceniania i analizy trafności projektów nie zgłoszonych do konkursu wraz z wyznaczonym i odpowiednim Rocznym Planem Działania (RPD) i wskazaniem skatalogowanych dokonanych zmian w Rocznych Planach Działania, na które wymagana będzie zgoda stosownych organów.