mobile logo

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego – nabór kandydatów na ekspertów

posted on 17 sierpnia 2016 / IN warmińsko-mazurskie /

W Wykazie kandydatów na ekspertów mogą znaleźć się osoby, które spełnią w sumie poniższe kryteria:

a) posiadają wykształcenie wyższe

b) korzystają z pełni praw publicznych

c) posiadają całkowitą zdolność do czynności prawnych

d) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za dokonanie przestępstwa umyślnego bądź za umyślne przestępstwo skarbowe

e) nie są pracownikami Instytucji Zarządzającej bądź Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020

f) posiadają kompletną wiedzę, umiejętności wraz z doświadczeniem w sektorze objętym RPO WiM 2014-2020, wobec którego ubiegają się o wpis

g) posiadają wiadomości z zakresu oraz metod wdrażania RPO WiM 2014-2020

h) pozostałe wymagania wyznaczone we właściwym załączniku nr 5 (DOC 236 KB) lub nr 7 (DOC 126 KB) do Regulaminu

Dopełnienie warunków, które zostały wymienione wyżej winno zostać zatwierdzone poprzez kandydatów na ekspertów na zasadzie złożenia:

a) uzupełnionego Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM w latach 2014 – 2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru (DOC 153 KB) kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 ) razem z właściwym oświadczeniem związanym ze spełnieniem przesłanek, jakie wymienione zostały w punktach: b-e oraz g-h.