mobile logo

Rozwój aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych – inicjatywa PUP

posted on 2 lipca 2015 / IN opolskie /

W ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zgodnie z RPO WO 2014-2020, ogłoszono nabór wniosków na projekty pozakonkursowe w województwie opolskim. Wnioski można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Wnioski są przyjmowane zarówno w postaci dokumentacji elektronicznej (uzupełniony formularz poprzez generator wniosków, który udostępniony został na stronie www.pw.opolskie.pl oraz formie dokumentu papierowego. Wszelkie szczegółowe informacje i wskazówki odnośnie przyjmowania wniosków dostępne są w witrynie internetowej należącej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.rpo.opolskie.pl.

O pomoc finansową na rzecz projektów mogą starać się jedynie Powiatowe Urzędy Pracy znajdujące się na obszarze województwa opolskiego. Wsparcie finansowe obejmować może pokrycie kosztów szkoleń, staży, przygotowania zawodowego osób dorosłych, tworzenie miejsce niezbędnych do działania na stanowisku pracy, tworzenie stanowisk pracy na zasadach telepracy zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku.