mobile logo

Programy regionalne

18
Sie

Dnia 18 sierpnia 2016 roku za sprawą Zarządu Województwa Pomorskiego wybrano do dotacji projekt pod nazwą: Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Pakiet nr 2 Kultura, który zarejestrowany jest pod numerem RPPM.10.02.01-22-0032/16, przekazany został on poprzez Samorząd Województwa Pomorskiego. Pełna wartość projektu wynosi 8 189 783,00 złotych. Suma wsparcia finansowego w oparciu o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to wartość 783 155,40 złotych (49,74% wydatków kwalifikowanych).

Czytaj więcej
18
Sie

Z inicjatywy Zarządu Województwa Pomorskiego dokonano zmian w uchwale odnośnie zatwierdzenia Regulaminu Konkursowego w ramach poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego (RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15). Planowana dana zakończenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników przesunięta została na dzień 13 września 2016 roku. W dodatku powstała konieczność wyszczególnienia oraz sprecyzowania danych zapisków, dlatego też wprowadzone zostały konieczne do tego przemiany treści Regulaminu oraz jego załączników. Rzeczowe modyfikacje nie będą w efekcie prowadziły do nierównego traktowania podmiotów składających wnioski.

Czytaj więcej
17
Sie

Z inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego dnia 9 sierpnia 2016 roku podjęto decyzję w sprawie ogłoszenia dwóch niezależnych konkursów w oparciu o RPO-L 2020 w ramach Poddziałania 6.5 Usługi rozwojowe mikro, małych oraz średnich firm. Konkursy zostaną zrealizowane osobno wobec subregionu zielonogórskiego oraz gorzowskiego. W oparciu o harmonogram przyjmowania aplikacji zgłoszeniowych w sprawie dofinansowania w trybie konkursowym wobec RPO-L2020 na 2016 rok, rekrutacja rozpocznie się w miesiącu październiku 2016 roku.

Czytaj więcej
17
Sie

W Wykazie kandydatów na ekspertów mogą znaleźć się osoby, które spełnią w sumie poniższe kryteria: a) posiadają wykształcenie wyższe b) korzystają z pełni praw publicznych c) posiadają całkowitą zdolność do czynności prawnych d) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za dokonanie przestępstwa umyślnego bądź za umyślne przestępstwo skarbowe e) nie są pracownikami Instytucji Zarządzającej bądź Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020 f) posiadają kompletną wiedzę, umiejętności wraz z doświadczeniem w sektorze objętym RPO WiM 2014-2020, wobec którego ubiegają się o wpis g) posiadają wiadomości z zakresu oraz metod wdrażania RPO WiM 2014-2020 h) pozostałe wymagania wyznaczone we właściwym załączniku nr 5 (DOC 236 KB) lub nr 7 (DOC 126 KB) …

Czytaj więcej
17
Sie

Z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w latach 2014 – 2020, ogłoszono rekrutację kandydatów na ekspertów w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020. Eksperci poszukiwani są w takich dziedzinach, jak: 1) dziedziny właściwe dla doboru projektów wspartych finansowo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): - Wydajność energetyczna - Ochrona przeciwpowodziowa (eksperci do spraw eksploatacji maszyn oraz sprzętu) - Pomoc publiczna - Śródlądowe drogi wodne (wliczając zarządzanie, monitoring oraz powoływanie do życia nowoczesnych rozwiązań) - Termomodernizacja Kwota wynagrodzenia eksperta za jego pracę dotyczącą oceny wniosków w sprawie dotacji razem z …

Czytaj więcej
16
Sie

Centrum Projektów Europejskich zajmuje się poszukiwaniami kandydatów na trzy stanowiska, które znajdują się we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie. Wspomniane stanowiska, to: specjalista do spraw projektów, specjalista do spraw finansowych, specjalista do spraw informacji i promocji. Wszyscy kandydaci i kandydatki zainteresowani oraz spełniający wymagania znajdujące się w ogłoszeniu winni przekazać dokumentację do dnia 9 września 2016 roku do Centrum Projektów Europejskich, które mieści się przy ulicy Domaniewskiej 39 A, 02-672 w Warszawie bądź drogą mailową na adres: [email protected] Oferowany rodzaj zatrudnienia to pełny etat zgodnie z polskim prawem pracy.

Czytaj więcej
16
Sie

Dofinansowanie zasobów przemysłowych – fundusze unijne

posted on 16 sierpnia 2016 / 0 Comments

Warto zapoznać się z lekturą artykułu, który zawarty został w dzisiejszym dodatku pod nazwą: „Super Biznes” w dzienniku Super Express. Dodatek ten poświęcono w pełni funduszom europejskim, jakie przeznaczone są na ochronę własności przemysłowej. Jakie są sposoby ochrony własności intelektualnej? Na jakie działania zwykle przekazuje się unijną pomoc finansową? Poznaj korzyści płynące z ochrony własności intelektualnej – odpowiedzi na wyżej wymienione pytania oraz zagadnienia dostępne są w artykule zatytułowanym: „Chroń własność intelektualną swojej firmy”. Seria artykułów, które promują Fundusze Europejskie stanowi wspólną inicjatywę Ministerstwa Rozwoju wraz z dziennikiem Super Express, jaka realizowana jest na podstawie konkursu dotacyjnego wobec działań informacyjnych Funduszy Europejskich. …

Czytaj więcej
12
Sie

Dnia 11 sierpnia 2016 roku z inicjatywy wiceministra rozwoju Witolda Słowika zatwierdzono nowy Szczegółowy opis osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (wersja 1.8). Nowopowstała wersja dokumentacji składa się m.in. z następujących zmian: BRANŻA ENERGETYCZNA Sprecyzowane zapiski dotyczące wejścia w życie ustawy na temat zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. W dodatku uszczegółowione zostały akty prawne beneficjentów i poszerzeniu poddany został katalog rodzaju inwestycji jakie przewidziano do wdrażania. BRANŻA ŚRODOWISKA Zmianie uległ rodzaj doboru projektów (wpierw był konkursowy a obecnie przeszedł na pozakonkursowy) w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski …

Czytaj więcej
12
Sie

Ukończono ocenę projektów przekazanych do poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 16 wniosków przekazanych do oceny pod względem wnioskodawców wyłonionych zostało do dotacji pięciu projektów, jakich całkowita kwota wynosi 94,3 mln złotych. Zadaniem wdrażania poddziałania jest digitalizacja zasobów kulturowych, wliczając w to również materiały archiwalne oraz powiększanie dostępu i poprawy standardów cyfrowo przekazywanych zasobów kulturowych, wliczając w to także materiały archiwalne w odniesieniu do ustawy w sprawie narodowego zasobu archiwalnego oraz archiwów, a ponadto ulepszenie potencjału ich kolejnego wykorzystania. Beneficjenci poddziałania 2.3.2 to m.in.: Państwowe bądź współdziałające z Ministerstwem Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) …

Czytaj więcej
11
Sie

Następne mikroprojekty wobec polsko – czeskiego pogranicza

posted on 11 sierpnia 2016 / 0 Comments

W ramach programu Interreg V – A Republika Czeska - Polska zatwierdzone zostały następne mikroprojekty. Dnia 4 sierpnia 2016 roku miała miejsce narada Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia, podczas jakiego zadecydowano o dotacji 32 mikroprojektów. Podmioty wnioskujące z terenów Polski będą realizować 25 z projektów (ich łączna kwota wyniesie 483 195,38 euro i pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR), natomiast czeskie podmioty zrealizują 7 z nich (łączną kwota projektów wyniesie 147 136 euro z EFRR). Oto wyłonione mikroprojekty, które objęte zostaną priorytetami: Rozwój potencjału przyrodniczego oraz kulturowego wobec pomocy na rzecz zatrudnienia, Edukacja oraz kwalifikacje, Współdziałanie instytucji oraz społeczności. Wiadomości związane z …

Czytaj więcej