mobile logo

Pomoc w aktywizacji społecznej i zawodowej ludzi wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym – RPO Warmińsko-mazurskiego

posted on 1 lutego 2016 / IN ogólnopolskie / warmińsko-mazurskie /

Organizatorem naboru wniosków pozakonkursowych ramach poddziałania 11.1.1 jest Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego. W pierwszej kolejności odbędzie się nabór 1. typu projektów. Projekty te związane są z działaniami społecznymi, zawodowymi, edukacyjnymi oraz zdrowotnymi. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 29 lutego 2016 do 18 marca 2016 roku. Projekt zaadresowany jest tylko dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. wszelkie podmioty, które działają zgodnie z zapisami statutowymi bądź innymi dokumentami, jak KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wsparcie może trafić również do podmiotów, które realizują zadania polegające na udzielaniu pomocy oraz rozwoju integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Ponadto na wsparcie pomogą liczyć również podmioty, jakich siedziba leży na obszarze gmin znajdujących się w składzie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyn). Podmioty te mogą wnioskować o dotacji warunkowo, jeśli projekt zostanie zrealizowany poza obszarem MOF Olsztyna.