mobile logo

Pomoc dla młodych osób będących w trudnej sytuacji życiowej

posted on 8 maja 2015 / IN ogólnopolskie /

Instytucja Pośrednicząca na rzecz Programu Wiedza Edukacja Rozwój, która pełni funkcję Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS, ogłasiła zasady uczestnictwa w konkursie numer POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15. Zlecenie dotyczy realizacji projektów na zasadzie „Gwarancja dla młodzieży”, która stanowi Oś Priorytetową I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 o nazwie Wsparcie dla osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Pomoc zostanie uzyskana zgodnie z Poddziałaniem 1.3.1, które jest inicjatorem wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER.

Aplikacje związane z uczestnictwem w konkursie należy składać w formie papierowej po podpisaniu przez uprawnioną osobę. Miejsce składania aplikacji stanowi siedziba IOK. Aplikacje powinny zostać złożone nie później niż do dnia 15 czerwca 2015 roku. Można składać również aplikacje drogą elektroniczną poprzez system obsługi aplikacji o nazwie SOWA. O dofinansowanie mogą ubiegać się: instytucje działające na rzecz rynku pracy funkcjonujące na zasadach art. 6 ustawy dotyczącej promocji znajdowania miejsc pracy oraz instytucje powiązane poprzez swą działalność z rynkiem pracy.