mobile logo

zachodniopomorskie

11
Sie

Dnia 10 sierpnia 2016 roku doszło do podpisania umowy w sprawie dofinansowania wobec działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z II osią priorytetową: Ochrona środowiska, adaptacja do zmian klimatycznych. Pierwszą umowę zawarto między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów oraz Kanalizacji mającym swoją siedzibę w Szczecinie w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Czysta Odra w Szczecinie”, jakie pełna wartość stanowi blisko 148,3 mln zł, natomiast kwota dotacji około 76,85 mln zł. Projekt ma zostać zrealizowany na przełomie lat 2016 – 2021. Przedsięwzięcie realizowane będzie pod obu brzegach miasta Szczecina. W zakresie rzeczowym projektu znajdują się m.in. …

Czytaj więcej
04
Sie

Z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych – Gmina Miasta Koszalin ogłosiła informacje o konsultacjach celów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wobec Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zakłada m.in.: Wyznaczenie wymagań transportu oraz komunikacji mieszkańców zamieszkujących obszar KKBOF, Poprawę stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Poprawę efektywności branży transportowej osób oraz produktów, Redukcję gazów cieplarnianych i zapotrzebowania na energię, Promocję ekologicznych oraz energooszczędnych pojazdów, Poprawę standardów życia mieszkańców, Polepszenie atrakcyjności terenu KKBOF. Podczas konsultacji bezpośrednia opinia mieszkańców poruszających się pieszo oraz rowerem, czy autem, a nawet za pośrednictwem komunikacji publicznej będzie stanowić wyjątkowo cenne informacje w procedurze współtworzenia dokumentacji.

Czytaj więcej
03
Cze

Z inicjatywy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który piastuje funkcję Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszona została rekrutacja kandydatów na ekspertów. Przyszli eksperci poszukiwani są do pracy w ramach następujących dziedzin: Infrastruktury turystyki oraz uzdrowiska, Rozwoju elektronicznych usług publicznych, Infrastruktury drogowej, Infrastruktury kubaturowej, Infrastruktury edukacyjnej, Infrastruktury transportowej (wodnej), Infrastruktury transportowej (miejskiej). Dziedzina o nazwie infrastruktura transportowa dotyczy oceny następujących typów projektów: budowy/przebudowy centrów przesiadkowych, budowy oraz modernizacji dróg rowerowych oraz ciągów komunikacji miejskiej, budowy obiektów o nazwie „parkuj i jedź” i „Bike&Ride”, realizacja inteligentnych systemów transportu (ITS), infrastruktury drogowej niezbędnej do organizacji systemu transportu publicznego, jak również do zakupu oraz modernizacji niskoemisyjnego taboru miejskiego). …

Czytaj więcej
03
Mar

Wraz z wyznaczeniem aplikacji konkursowych, które otrzymają wsparcie w ramach poddziałania 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie opublikowano Listę projektów wytypowanych do wsparcia finansowego. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania zasad Programu Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie ze swoją funkcją Instytucja zadecydowała o powiększeniu sumy pieniędzy przeznaczonych na dotacje celem realizacji projektów konkursowych w roku 2015. Jednocześnie pojawiła się możliwość ostatecznego rekomendowania do wsparcia całości projektów, jakie otrzymały potrzebną ilość punktów. W terminie 29 lutego 2016 roku wysłano dokumenty do Wnioskodawców odnośnie ostatecznego rekomendowania wniosków …

Czytaj więcej
19
Lut

Z inicjatywy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszono rozpoczęcie rekrutacji na stanowiska ekspertów w ramach w/w Programu. Rekrutacja dotyczy w kolejnych dziedzin: Infrastruktury rozwoju gospodarczego, Tworzenia, rozwoju oraz wdrażania technologii i innowacji B+R, Odnawialnych źródeł energii, Infrastruktury ochrony przyrody, Pomocy publicznej Elektrotechniki, teletechniki, Elektroniki, Budownictwa kubaturowego. Wszelkie wiadomości związane z naborem dostępne są w treści ogłoszenia, które widnieje na stronie www Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej
03
Gru

Dnia 30 listopada 2015 roku zaktualizowano treść Regulaminu konkursowego. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych. Działanie ma na celu wspierać głównie osoby o niskim poziomie kwalifikacji oraz osoby starsze. Wsparcie oparte jest głównie na pomocy w doskonaleniu umiejętności stosowania technologii o charakterze informacyjno – komunikacyjnym, jak również porozumiewaniu z wykorzystaniem języków obcych. Działanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). W związku z problemami technicznymi wynikającymi z funkcjonowania lokalnego systemu informatycznego, który powstał na rzecz naboru aplikacji zgłoszeniowych w sprawie dotacji w ramach RPO WZ, data przyjmowania projektów konkursowych została przesunięta o 2 tygodnie, …

Czytaj więcej
19
Lis

Z inicjatywy Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłoszono nabór na kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego w perspektywie 2014-2020. Potrzebni są eksperci z następujących dziedzin: - Analizy ekonomiczno-finansowej; - Oceny oddziaływania na środowisko; - Pomocy publicznej; - Tworzenia oraz wdrażania oprogramowania/systemów IT; - Wyceny kosztów niematerialnych oraz prawnych - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawo do wynalazków, patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe i zdobnicze, know-how; - Wyceny oprogramowania komputerowego oraz licencji; - Tworzenia kosztorysów oraz wycen prac budowlanych, inżynierskich; - Informatyki; - Elektroniki; - Elektrotechniki, teletechniki; - Maszyn, urządzeń, aparatury przemysłowej i wycena ich wartości; - Budownictwa liniowego; - Budownictwa kubaturowego. Kandydaci na ekspertów powinni dysponować wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem bądź wymaganymi uprawnieniami …

Czytaj więcej
16
Lis

Instytucja Pośrednicząca, która jest w tym wypadku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, prowadzi konkurs zgodnie z Działaniem 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Programy te kładą szczególny nacisk na aktywizację na gruncie społeczno-zawodowym poprzez wykorzystywanie instrumentów czynnej edukacji, społecznej, zawodowej. W dniu13 listopada 2015 roku opublikowano aktualizacje w Regulaminie. Zmiany objęły między innymi: - sprecyzowanie adnotacji związanych z przyznawaną kwotą dotacji na rzecz określonych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, co stanowi maksymalną kwotę przyznawaną określonym jednostkom: we fragmencie 1.4 i 2.4 Regulaminu; - załącznik nr 5.7, gdzie zmieniony został algorytm podzielenia pomocy finansowej …

Czytaj więcej
11
Lis

Potencjalni eksperci RPO WZ 2014-2020 muszą zdać test wiedzy z zakresu celów oraz metod realizowania weryfikacji wniosków o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020. wspomniany test będzie udostępniony dla kandydatów od momentu zakończenia przedmiotowego naboru. Kandydaci będzie musieli udzielić odpowiedzi na pytania testowe w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia przekazania pytań testowych. Można maksymalnie dwa razy poprawić test jednakże ma to zostać zrealizowane do 5 dni od dnia przekazania testu. Celem uczestnictwa w kolejnym etapie weryfikacji konieczne jest napisanie testu na poziomie przynajmniej 75 %. Oto inne warunki, które musi spełniać kandydat na eksperta RPO WZ: - korzystać …

Czytaj więcej
11
Lis

Z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zrealizowany zostanie nabór kandydatów na ekspertów. Eksperci będą mieli za zadanie dokonywać wyboru projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny zgodnie z Priorytetami: VI, VII, VIII w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego w perspektywie 2014-2020. Eksperci będą musieli za zadanie dokonywać wyboru w następujących branżach: - Aktywizacji zawodowej i opiece nad dziećmi do lat 3; - Aktywni integracyjnej i usługach społecznych; - Edukacji. Celem weryfikacji i wyznaczenia potencjalnych ekspertów określono m.in. takie warunki obligatoryjne, jak: dysponowanie wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem bądź posiadanie niezbędnych uprawnień z branży, które zostały zawarte w RPO WZ 2014-2020, zgodnie z którymi realizowany jest wybór …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 3