mobile logo

wielkopolskie

05
Sie

Fundusze unijne na terenie Wielkopolski

posted on 5 sierpnia 2016 / 0 Comments

Dnia 24 września 2016 roku zrealizowany zostanie bieg po fundusze na terenie poznańskiej Malty, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt został wsparty finansowo przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Celem wzięcia udziału w biegu po fundusze wystarczy bezpłatnie zarejestrować się, a następnie wziąć udział w konkursach oraz wygrać wspaniałe nagrody! Osoby zainteresowane biegiem mają do wyboru dwa dystanse 5,4 km i 10,8 km – 1 bądź 2 okrążenia wokół Jeziora Maltańskiego. Wydarzenie zaBIEGaj o FUNdusze pozwala poszerzać wiadomości odnośni4e Funduszy Europejskich, warto zatem uczestniczyć w opracowanych atrakcjach i wypróbować własnych swoich sił w biegu. Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na …

Czytaj więcej
01
Cze

W dniu 30 maja 2016 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego została podjęta uchwała odnośnie wyznaczenia terminu Konkursu na realizację Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie. Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych w w.w. konkursie potrwa od dnia 30 maja 2016 roku do 10 czerwca 2016 roku do godziny 15:00. Formularz aplikacji zgłoszeniowej i niezbędne załączniki można przesłać za pośrednictwem poczty bądź poprzez przesyłkę kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Polityki Regionalnej al. Niepodległości 34 61-714 Poznań Istnieje również możliwość dostarczenia dokumentów osobiście do siedziby sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej najpóźniej do dnia 10 czerwca 2016 roku, do godziny 15:00. Zgłoszenie trzeba przekazać w opieczętowanej kopercie, jaka koniecznie …

Czytaj więcej
11
Kwi

Z inicjatywy Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Minister Rozwoju ogłoszono konkurs dotacji w sprawie opracowania bądź aktualizacji programów rewitalizacji gmin z obszaru województwa wielkopolskiego. Za główny cel Konkursu uchodzi udzielenie pomocy wobec gmin w opracowaniu podstaw programowych oraz organizacyjnych na rzecz wdrożenia kompleksowych procesów o charakterze rewitalizacyjnym, jednocześnie na obszarach wiejskich oraz miejskich, na terenach, które wymagają znacznego zaangażowania, by możliwe było wyprowadzenie ich ze stanów kryzysowych. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 25 kwietnia do 27 maja 2016 roku. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja. Pomoc przyznawana będzie w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Spójności, a dokładniej z Programu Pomoc Techniczna …

Czytaj więcej
31
Mar

Za sprawą instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie na rzecz Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2020, w oparciu o art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku dotyczącej zasad wdrażania programów z zakresu polityki spójności opłacanych za sprawą perspektywy finansowej 2014-2020 i wraz z zawartą treścią w Podrozdziale 8.3 pkt 2 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju odnoszących się do zakresu trybów doboru projektów w latach 2014-2020, opublikowano wezwanie do przekazania aplikacji zgłoszeniowej w sprawie dofinansowania. W dniu 30 grudnia 2015 roku IZ WRPO 2014+ opublikowało ogłoszenie o naborze zgłoszeń zgodnie z Działaniem 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałaniem 7.2.1 Usługi …

Czytaj więcej
17
Mar

W związku z działaniem Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w latach 2014-2020 podano do informacji, iż na podstawie Uchwały nr 1755/2016 wydaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 marca 2016 roku, dokonano zmiany zapisu w regulaminie konkursowym nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16, który dotyczy Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – konkurs: w punkcie 7.3 dokonano zmiany: Realizacja wsparcia, o którym mowa w pkt. 7.2 a-e jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Zmiany obejmują także punkt 7.16. Zaktualizowany regulamin konkursowy wprowadzono …

Czytaj więcej
03
Lut

Decyzją Instytucji Zarządzającej, w tym wypadku jest to Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu po skonsultowaniu się z Komisją Europejską, musiał wycofać ogłoszony wrześniem 2015 roku nabór wniosków w sprawie dotacji na rzecz projektów, jak również dokonać zmiany trybu pozakonkursowego doboru projektów na tryb konkursowy. Wycofanie wcześniejszego konkursu ma związek z sytuacji, w której nie wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego, jakie uprzednio zgłosiły swój udział, zdecydowały się na realizację w trybie pozakonkursowym projektu zgodnie z Działaniem 7.1 Aktywna integracja oraz Poddziałaniem 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w Wielkopolskim …

Czytaj więcej
04
Gru

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w latach 2014-2020, ogłoszono nabór zgłoszeń aplikacyjnych w formie konkursu, zgodnie z Działaniem 5.2 Transport kolejowy, Poddziałaniem 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Nabór zgłoszeń potrwa w terminie od 03 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku. Konkurs skierowany jest do Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dotacja zostanie przyznana na rzecz: - Powiększenia zasobów taboru kolejowego, co wpłynie na poprawę standardów w regionalnym przewozie pasażerskim (przewozy wojewódzkie). - Modernizacji taboru kolejowego w ramach regionalnych przewozów pasażerskich.

Czytaj więcej
10
Lis

Ogłoszono konkurs, w których Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wielkopolskim. Konkurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Nabór wniosków zaplanowano na 8 grudnia 2015 roku 16 grudnia 2015 roku. Planowo konkurs zostanie rozstrzygnięty w maju 2016 roku. Konkurs skierowany jest do: - jednostek samorządów terytorialnych oraz ich związków, - jednostek zależnych od w.w. samorządów, posiadających osobowość prawną, - państwowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, wliczając państwowe jednostki budżetowe, - jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, ich związków oraz stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, - PGL Lasy Państwowe oraz ich jednostek organizacyjnych. Dotacja obejmie między innymi kupno urządzeń specjalistycznych do zapobiegania oraz zwalczania rezultatów …

Czytaj więcej
10
Lis

Z inicjatywy Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który stanowi Instytucję Zarządzają w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w latach 2014 – 2020 ogłoszono nabór zgodnie z Działaniem 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w trybie pozakonkursowym. Nabór potrwa od 09 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na I kwartał 2016 roku. Nabór skierowany jest do Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który działa we współpracy z danym podmiotem. Partnerem dla Samorządu może być wszelkiego rodzaju podmiot wyłączając osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej bądź edukacyjnej. Dotacja pozwoli m.in. na finansowanie: 1) organizacji praktyk oraz staży zawodowych na …

Czytaj więcej
09
Lis

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w latach 2014-2020 ogłoszono przyjmowanie aplikacji zgodnie z Działaniem 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 08 grudnia 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku. Planowo konkurs rozstrzygnięty zostanie w maju 2016 roku. Konkurs skierowany jest w głównej mierze do: - jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń, - jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych, które posiadają osobowość prawną. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania dofinansowania na projekty poprzez które realizowane będą następujące działania: a) budowanie, przebudowywanie, rozbudowywanie, modernizowanie dróg wojewódzkich, skrzyżowań (wliczając ruch okrężny) oraz rozwijanie infrastruktury towarzyszącej; b) budowanie, przebudowywanie, rozbudowywanie, odnawianie obwodnic oraz obejść …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 4