mobile logo

warmińsko-mazurskie

17
Sie

W Wykazie kandydatów na ekspertów mogą znaleźć się osoby, które spełnią w sumie poniższe kryteria: a) posiadają wykształcenie wyższe b) korzystają z pełni praw publicznych c) posiadają całkowitą zdolność do czynności prawnych d) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za dokonanie przestępstwa umyślnego bądź za umyślne przestępstwo skarbowe e) nie są pracownikami Instytucji Zarządzającej bądź Instytucji Pośredniczącej RPO WiM 2014-2020 f) posiadają kompletną wiedzę, umiejętności wraz z doświadczeniem w sektorze objętym RPO WiM 2014-2020, wobec którego ubiegają się o wpis g) posiadają wiadomości z zakresu oraz metod wdrażania RPO WiM 2014-2020 h) pozostałe wymagania wyznaczone we właściwym załączniku nr 5 (DOC 236 KB) lub nr 7 (DOC 126 KB) …

Czytaj więcej
17
Sie

Z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w latach 2014 – 2020, ogłoszono rekrutację kandydatów na ekspertów w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020. Eksperci poszukiwani są w takich dziedzinach, jak: 1) dziedziny właściwe dla doboru projektów wspartych finansowo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): - Wydajność energetyczna - Ochrona przeciwpowodziowa (eksperci do spraw eksploatacji maszyn oraz sprzętu) - Pomoc publiczna - Śródlądowe drogi wodne (wliczając zarządzanie, monitoring oraz powoływanie do życia nowoczesnych rozwiązań) - Termomodernizacja Kwota wynagrodzenia eksperta za jego pracę dotyczącą oceny wniosków w sprawie dotacji razem z …

Czytaj więcej
12
Lip

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłoszono rekrutację kandydatów na ekspertów, którzy uczestniczyć mają w doborze projektów do dotacji w danych sektorach: 1. Wybór projektów wspartych finansowo w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w tym takich dziedzin, jak: Bioróżnorodność, Budownictwo oraz prawo budowlane, Dziedzictwo gospodarcze regionu, Wydajność energetyczna, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno – ściekowa, Infrastruktura B+R, Infrastruktura drogowa, Infrastruktura kolejowa, i inne. 2. Wybór projektów wspartych finansowo przez środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w tym zagadnienia: Zdrowie – onkologia. 3. Z zakresu dziedzin, które przynależą zarówno do EFS oraz EFRR: Dobra znajomość zagadnień ZIT Ełk, Rozumienie strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działania na rzecz rewitalizacji oraz oceny programów …

Czytaj więcej
15
Kwi

Dotacje dla firm w ramach Programu Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, przed przekazaniem aplikacji zgłoszeniowej należy wyznaczyć realizatora usług o charakterze doradczym, który opracuje niezbędny model biznesowy, trzeba także podpisać z nim warunkową umowę, która zostanie z nim zrealizowana, jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. Potencjał i doświadczenie określonego wnioskodawcy stanowią jeden z kryteriów, wobec jakich projekty zostaną wyłonione do dotacji. Ogłoszenie w sprawie konkursu Pierwszy etap działania Internacjonalizacja MŚP zapewni przedsiębiorcom otwarcie drogi do uzyskania w II etapie nawet kwoty 0,5 mln zł na rzecz usług doradczych i na zakup wartości niematerialnych oraz prawnych, które mają związek z opracowaniem modelu biznesowego, jak również na uczestnictwo w …

Czytaj więcej
15
Kwi

POPW i wsparcie dla firm otwartych na sprzedaż za granicą

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Pomoc w ramach konkursu, który zostanie zamknięty 20 maja 2016 roku, udzielana jest w dwóch etapach. Wpierw przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyznaczenie ich potencjału do wejścia na zachodni rynek oraz stworzenie właściwego modelu biznesowego. Firmy, którym uda się zrealizować ten projekt, uzyskają szansę na zdobycie kolejnego dofinansowania. Otwarty w kwietniu nabór aplikacji zgłoszeniowych ma związek z pierwszym etapem Internacjonalizacji MŚP. Firmy mają możliwość ubiegania się o dotację w wysokości 50 tys. złotych na usługi doradcze mające związek tworzeniem nowego modelu biznesowego prowadzącego do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Firmy, który uzyskają wsparcie mogą wykorzystać fundusze unijne na rzecz: analizy możliwości z …

Czytaj więcej
15
Kwi

Otwarcie nowych rynków dla firm – Program Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

10 mln zł to wartość budżetu I konkursu w ramach działania Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2016. Oferta skierowana jest dla firm, jakie interesują się działalnością eksportową, jednak potrzebują w tym celu merytorycznego oraz finansowego wsparcia. Skierowana jest ona głównie dla firm, jakie nie wykraczały dotychczas ze swoją ofertą na zagraniczne rynki. Wnioski dotyczące dofinansowania projektów będą przyjmowane do dnia 20 maja 2016 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs zostanie powołany do życia z myślą o wsparciu mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z 5 różnych województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Firmy …

Czytaj więcej
15
Kwi

Na temat kierunków wzrostu regionu dyskutowali w Ostródzie samorządowcy z obszaru całego województwa. Wsparcie zostanie zapewnione za sprawą pieniędzy, które pochodzą z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Pomoc skierowana jest do: samorządów, uczelni wyższych, instytucji naukowych, Lasów Państwowych, nawet w pewnych wypadkach dla firm prywatnych. Samorządowcy z terenów Warmii oraz Mazur mają szansę skorzystać z programów dotacyjnych następującego typu: transgranicznych: Litwa – Polska, Południowy Bałtyk i Polska-Rosja, transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa, międzyregionalnego INTERREG Europa. Programy wpłyną na poprawienie standardów życia w miejscowych społecznościach. Samorządowcy oraz wyznaczone instytucje mogą starać się o wsparcie finansowe wobec działań z zakresu innowacji, transportu, …

Czytaj więcej
14
Mar

Wsparcie dla firm z Polski Wschodniej

posted on 14 marca 2016 / 0 Comments

Zgodnie z działaniem 1.2 Internacjonalizacja MŚP, firmy zarejestrowane na terenie Polski Wschodniej mogą ubiegać się o pomoc w postaci dofinansowania. Unijna dotacje umożliwią przedsiębiorcom realizację zadań takich, jak: - analiza możliwości eksportowych; - oszacowanie potencjału handlowego; - wybór najbardziej efektywnych modeli oraz mediów marketingowych; - poszukanie udostępnionych źródeł zewnętrznego dofinansowania działań eksportowych jak również narzędzi finansowych, które obniżają zagrożenie eksportowe, w tym kredytów eksportowych, funduszy poręczeniowych oraz gwarancyjnych, funduszy dotacyjnych, transakcji terminowych. Firmy pragnące ubiegać się o fundusze POPW muszą.: - dysponować w swej ofercie przynajmniej jednym produktem (wyrobem bądź usługą), który będzie stanowić przedmiot handlu zagranicznego; - wyłonić realizatora usług o charakterze doradczym, które związane są …

Czytaj więcej
14
Mar

I edycja konkursu realizowanego na rzecz mikro, małych oraz średnich firm, które zainteresowane są poszerzaniem swej działalności na rzecz zagranicznych rynków, zostanie uruchomiona w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW) dnia 15 kwietnia 2016 roku. Aplikacje zgłoszeniowe dotyczące dofinansowania można przekazywać do dnia 20 maja bieżącego roku. Na beneficjentów czeka łącznie 5 mln zł. Podczas swej wypowiedzi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, iż obecnie rynki globalne stawiają przed światem biznesu spore wyzwania. Pomoc pochodząca z POPW okaże się pomocna wobec przedsiębiorców z Polski Wschodniej celem zdiagnozowania ich potencjału odnośnie internacjonalizacji, przygotowania firmy oraz oferty w związku z eksportem jak również aktywnego poszukiwania …

Czytaj więcej
01
Lut

Organizatorem naboru wniosków pozakonkursowych ramach poddziałania 11.1.1 jest Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego. W pierwszej kolejności odbędzie się nabór 1. typu projektów. Projekty te związane są z działaniami społecznymi, zawodowymi, edukacyjnymi oraz zdrowotnymi. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 29 lutego 2016 do 18 marca 2016 roku. Projekt zaadresowany jest tylko dla osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. wszelkie podmioty, które działają zgodnie z zapisami statutowymi bądź innymi dokumentami, jak KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wsparcie może trafić również do podmiotów, które realizują zadania polegające na udzielaniu pomocy …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 4