mobile logo

pomorskie

18
Sie

Dnia 18 sierpnia 2016 roku za sprawą Zarządu Województwa Pomorskiego wybrano do dotacji projekt pod nazwą: Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Pakiet nr 2 Kultura, który zarejestrowany jest pod numerem RPPM.10.02.01-22-0032/16, przekazany został on poprzez Samorząd Województwa Pomorskiego. Pełna wartość projektu wynosi 8 189 783,00 złotych. Suma wsparcia finansowego w oparciu o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to wartość 783 155,40 złotych (49,74% wydatków kwalifikowanych).

Czytaj więcej
18
Sie

Z inicjatywy Zarządu Województwa Pomorskiego dokonano zmian w uchwale odnośnie zatwierdzenia Regulaminu Konkursowego w ramach poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego (RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15). Planowana dana zakończenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników przesunięta została na dzień 13 września 2016 roku. W dodatku powstała konieczność wyszczególnienia oraz sprecyzowania danych zapisków, dlatego też wprowadzone zostały konieczne do tego przemiany treści Regulaminu oraz jego załączników. Rzeczowe modyfikacje nie będą w efekcie prowadziły do nierównego traktowania podmiotów składających wnioski.

Czytaj więcej
05
Lip

Dnia 5 lipca 2016 roku z inicjatywy Zarządu Województwa Pomorskiego wybrano do dotacji następny projekt pozakonkursowy wobec działania 9.3., pod tytułem: "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko", który przekazany został poprzez Samorząd Województwa Pomorskiego. Informacje dotyczące nowego projektu: pełna wartość projektu: 67 230 000,00 zł przekazana dotacja: 53 345 168,70 zł (85,00%) okres uruchamiania projektu: od 2016-02-01 do 2018-03-31

Czytaj więcej
25
Mar

W terminie od 26 kwietnia do 13 maja podmioty zajmujące się prowadzeniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) mają możliwość składania wniosków w sprawie dofinansowania na rzecz projektów konkursowych odnośnie poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej. Konkurs ma na celu zwiększyć poziom zatrudnienia w branży ekonomii społecznej. W ramach konkursu można wdrażać projekty, które ukierunkowane są na przyrost zatrudnienia w ekonomii społecznej, jednak mogą być one wdrażane jedynie poprzez akredytowane OWES, przy opieraniu się o zdiagnozowanie warunków, zasobów, możliwości, wymagań za sprawą łącznego zastosowania rodzajów usług typu: a) animacja lokalna, zwłaszcza: - usługi mające na celu wspieranie wzrostu działań partnerskich w skali lokalnej wobec ekonomii …

Czytaj więcej
24
Mar

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego wydłużono termin do dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazywania aplikacji zgłoszeniowych do konkursu nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16. Przedłużenie terminu naboru ma związek ze specyfiką konkursu, jak również licznymi pytaniami kierowanymi poprzez potencjalnych beneficjentów, co skutkuje dokonaniem poprzez Instytucję Ogłaszającą Konkurs interpretacji określonych treści w Regulaminie Konkursowym, co gwarantuje zapewnienie potencjalnym beneficjentom właściwego przygotowania projektów. Zaistniała zmiana w Regulaminie Konkursowym nie spowoduje nierównego traktowania wnioskodawców.

Czytaj więcej
05
Mar

Ze strony Zarządu Województwa Pomorskiego dnia 1 marca 2016 roku rozstrzygnięto konkursu o numerze RPPM.11.04.00-IZ-01-22-001/15, który ogłoszony został w ramach działania 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Wybór został dokonany spośród 24 dostępnych projektów, jakie podczas oceny strategicznej pierwszego stopnia otrzymały co najmniej procentowe poparcie określone przez Regulamin konkursowy. Z inicjatywy Zarządu Województwa Pomorskiego wybrano do dotacji 16 projektów, jakie zebrały największy procent punktów. Tym samym, celem udzielenia pomocy jak największej ilości projektów, Zarząd zadecydował o zmniejszeniu procentu dotacji na rzecz wszystkich projektów, jakie wybrane zostały do dotacji do poziomu 70,00 % ich wydatków kwalifikowalnych. Łączna suma przyznana do dofinansowania uzupełniona została przez …

Czytaj więcej
07
Paź

W Gdańsku rozwija się nowe centrum Europy

posted on 7 października 2015 / 0 Comments

Panel pod hasłem „Gospodarka potrzebuje młodych. Co zrobić, żeby do życia i pracy wybierali Gdańsk?” odbył się z udziałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego. Podjął on dyskusję na temat wsparcia na rzecz rynku pracy, wpierania osób oraz studentów, jak również finansowania tego wsparcia poprzez Europejskie Fundusze Społeczne w perspektywie 2014-2020. W perspektywie 2014-2020 wsparcie skierowane zostanie w stronę osób młodych z wykorzystaniem Programu Wiedza Edukacja Rozwój, by zrealizować ten plan przeznaczone zostanie blisko 2 mld euro w na skalę krajową. W województwie pomorskim na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych przekazane zostanie blisko 99 mln euro. Osoby młode będą mogły skorzystać …

Czytaj więcej
05
Paź

Ogłoszono konkurs, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Konkurs dotyczy realizacji jedynie wymienionych poniżej typów projektów: - ukierunkowanych na zdobywanie pracy poprzez osoby pozostające bez zatrudnienia, które znajdują się w wyjątkowo trudnym położeniu na rynku pracy (wyłączając osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia). Projekty te powinny być wdrażane z zastosowaniem całościowych propozycji z zakresu aktywizacji zawodowej i powstawać z wykorzystanie pogłębionej analizy umiejętności, zdolności oraz trudność związanych ze zdobywaniem pracy określonego uczestnika projektu, a zwłaszcza przez: a) usługi, które służą zwiększeniu indywidualności pomocy finansowej z zakresu wyznaczania ścieżki zawodowej (obligatoryjne), co obejmuje na przykład: - pomoc o charakterze psychologiczno-doradczym, - osobiste oraz …

Czytaj więcej
04
Paź

Uruchomienie konkursu w ramach Działania 5.2 – RPO Pomorskiego

posted on 4 października 2015 / 0 Comments

Zarząd Województwa Pomorskiego będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w perspektywie 2014-2020 ogłosił rozpoczęcie naboru projektów w sprawie dofinansowania zgodnie z Działaniem 5.2 Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy. Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych będzie realizowane w terminie od 2 listopada 2015 roku do 20 listopada 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano dnia 31 sierpnia 2016 roku. Wnioski kierować należy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs skierowany jest głównie do: - jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, - związków oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, - instytucji rynku pracy, - związków zawodowych, - instytucji pomocy oraz integracji społecznej, - instytucji edukacyjnych, - szkół wyższych, - …

Czytaj więcej
01
Paź

Zwiększenie szans na znalezienie pracy – pomorskie

posted on 1 października 2015 / 0 Comments

Ogłoszono konkurs w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Na wsparcie finansowe mogą liczyć następujące instytucje: - służby zatrudnienia o charakterze publicznym, - Ochotnicze Hufce Pracy, - agencje świadczące pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, - podmioty stanowiące instytucje szkoleniowe, - instytucje zajmujące się świadczeniem dialogu społecznego, - instytucje realizujące partnerstwo lokalne. W związku z ogłoszonym konkursem realizowany jest nabór aplikacji w sprawie dotacji związanych ze wsparciem indywidualnych oraz kompleksowych metod aktywizacji zawodowo-edukacyjnej wśród młodych ludzi, przez następujące narzędzia: 1) instrumenty oraz usługi opracowane dla rynku pracy, które służyć mają indywidualizacji pomocy z zakresu wyznaczenia drogi ścieżki zawodowej (obligatoryjne): - identyfikacja wymagań ludzi młodych, którzy …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 3