mobile logo

podlaskie

02
Cze

Od dnia 16 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przyjmowane są zgłoszenia konkursowe na dotacje dla gmin z w.w. regionu w procedurze tworzenia bądź aktualizacji programów rewitalizacyjnych. Konkurs opracowany został w oparciu o współpracę Ministerstwa Rozwoju wraz z samorządami wojewódzkimi. Cel konkursu stanowi udzielenie wsparcia dla gmin w zapoczątkowaniu procesów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Gminy mogą otrzymać wsparcie w opracowaniu programów rewitalizacyjnych, jakie będą stanowić podstawowe dokumenty do realizacji procedur rewitalizacji. Dają one również możliwość ubiegania się o dotacje na działania rewitalizacyjne z Funduszy Europejskich. Współdziałanie pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Marszałkowskim umożliwi projektowanie gminnych programów rewitalizacyjnych, które spełniają wymagania …

Czytaj więcej
15
Kwi

Dotacje dla firm w ramach Programu Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, przed przekazaniem aplikacji zgłoszeniowej należy wyznaczyć realizatora usług o charakterze doradczym, który opracuje niezbędny model biznesowy, trzeba także podpisać z nim warunkową umowę, która zostanie z nim zrealizowana, jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. Potencjał i doświadczenie określonego wnioskodawcy stanowią jeden z kryteriów, wobec jakich projekty zostaną wyłonione do dotacji. Ogłoszenie w sprawie konkursu Pierwszy etap działania Internacjonalizacja MŚP zapewni przedsiębiorcom otwarcie drogi do uzyskania w II etapie nawet kwoty 0,5 mln zł na rzecz usług doradczych i na zakup wartości niematerialnych oraz prawnych, które mają związek z opracowaniem modelu biznesowego, jak również na uczestnictwo w …

Czytaj więcej
15
Kwi

POPW i wsparcie dla firm otwartych na sprzedaż za granicą

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Pomoc w ramach konkursu, który zostanie zamknięty 20 maja 2016 roku, udzielana jest w dwóch etapach. Wpierw przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyznaczenie ich potencjału do wejścia na zachodni rynek oraz stworzenie właściwego modelu biznesowego. Firmy, którym uda się zrealizować ten projekt, uzyskają szansę na zdobycie kolejnego dofinansowania. Otwarty w kwietniu nabór aplikacji zgłoszeniowych ma związek z pierwszym etapem Internacjonalizacji MŚP. Firmy mają możliwość ubiegania się o dotację w wysokości 50 tys. złotych na usługi doradcze mające związek tworzeniem nowego modelu biznesowego prowadzącego do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Firmy, który uzyskają wsparcie mogą wykorzystać fundusze unijne na rzecz: analizy możliwości z …

Czytaj więcej
15
Kwi

Otwarcie nowych rynków dla firm – Program Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

10 mln zł to wartość budżetu I konkursu w ramach działania Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2016. Oferta skierowana jest dla firm, jakie interesują się działalnością eksportową, jednak potrzebują w tym celu merytorycznego oraz finansowego wsparcia. Skierowana jest ona głównie dla firm, jakie nie wykraczały dotychczas ze swoją ofertą na zagraniczne rynki. Wnioski dotyczące dofinansowania projektów będą przyjmowane do dnia 20 maja 2016 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs zostanie powołany do życia z myślą o wsparciu mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z 5 różnych województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Firmy …

Czytaj więcej
14
Mar

Wsparcie dla firm z Polski Wschodniej

posted on 14 marca 2016 / 0 Comments

Zgodnie z działaniem 1.2 Internacjonalizacja MŚP, firmy zarejestrowane na terenie Polski Wschodniej mogą ubiegać się o pomoc w postaci dofinansowania. Unijna dotacje umożliwią przedsiębiorcom realizację zadań takich, jak: - analiza możliwości eksportowych; - oszacowanie potencjału handlowego; - wybór najbardziej efektywnych modeli oraz mediów marketingowych; - poszukanie udostępnionych źródeł zewnętrznego dofinansowania działań eksportowych jak również narzędzi finansowych, które obniżają zagrożenie eksportowe, w tym kredytów eksportowych, funduszy poręczeniowych oraz gwarancyjnych, funduszy dotacyjnych, transakcji terminowych. Firmy pragnące ubiegać się o fundusze POPW muszą.: - dysponować w swej ofercie przynajmniej jednym produktem (wyrobem bądź usługą), który będzie stanowić przedmiot handlu zagranicznego; - wyłonić realizatora usług o charakterze doradczym, które związane są …

Czytaj więcej
14
Mar

I edycja konkursu realizowanego na rzecz mikro, małych oraz średnich firm, które zainteresowane są poszerzaniem swej działalności na rzecz zagranicznych rynków, zostanie uruchomiona w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW) dnia 15 kwietnia 2016 roku. Aplikacje zgłoszeniowe dotyczące dofinansowania można przekazywać do dnia 20 maja bieżącego roku. Na beneficjentów czeka łącznie 5 mln zł. Podczas swej wypowiedzi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, iż obecnie rynki globalne stawiają przed światem biznesu spore wyzwania. Pomoc pochodząca z POPW okaże się pomocna wobec przedsiębiorców z Polski Wschodniej celem zdiagnozowania ich potencjału odnośnie internacjonalizacji, przygotowania firmy oraz oferty w związku z eksportem jak również aktywnego poszukiwania …

Czytaj więcej
01
Mar

Instytucja zajmująca się organizująca konkursu zadecydowała o przedłużeniu okresu przyjmowania aplikacji zgłoszeniowych wobec konkursu realizowanego w ramach działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Regionalnym Programie Województwa Podlaskiego. Aplikacje należy przekazać do dnia 31 marca 2016 roku do godziny 15:30 (wcześniej wnioski miały być przyjmowane do dnia 29 lutego 2016 roku do godziny 16:00). Zarządzenie o przedłużeniu terminu było powiązana z wieloma prośbami ze strony wnioskodawców, jednak jest ono także zgodne z Regulaminem konkursu.

Czytaj więcej
30
Lis

Uczestnictwo w konkursie otwiera drogę do pozyskania wsparcia finansowego na rzecz: Instrumentów aktywnej integracji społecznej, gdzie najważniejszym zadaniem jest zaprowadzenie bądź umocnienie umiejętności społecznych, indywidualności oraz zwiększenie zaangażowania, co obejmować będzie m.in.: - czynności związane z poradnictwem specjalistycznym (wliczając pracę socjoterapeutów, psychologów, prawników, mediatorów) i informowanie o prawach oraz uprawnieniach (doradztwo prawnicze oraz obywatelskie), a ponadto działania związane z przywróceniem bądź wzmocnieniem umiejętności na gruncie społecznym (zaradność, samodzielność oraz aktywność społeczna); - czynności związane z zakresem doradztwa oraz pomocy indywidualnej i grupowej celem zwiększenia kompetencji życiowych oraz cech społecznych i zawodowych, które umożliwiają docelowy powrót do sfery społecznej, wliczając powrócenie na rynek pracy …

Czytaj więcej
30
Lis

Integracja społeczna – dofinansowanie z RPO Podlaskiego

posted on 30 listopada 2015 / 0 Comments

W związku z wdrażaniem Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, podmioty ekonomii społecznej będą mogły ubiegać się dofinansowanie. Konkretnie może zostać przekazane na rzecz: - przedsiębiorstw społecznych, wliczając spółdzielnie socjalne, - podmiotów reintegracyjnych zajmujących się świadczeniem usług reintegracji społecznej oraz zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), - organizacji pozarządowych bądź podmiotów, które wspomniane zostały w artykule 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku na temat działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - podmiotów działających w sferze gospodarczej utworzonych w celu realizacji usług społecznych lub dla których do wspólnych interesów należą cele społeczne i co stanowi ich podstawę działalności komercyjnej; jednostek działu …

Czytaj więcej
30
Lis

Aktywna integracja – RPO Podlaskiego

posted on 30 listopada 2015 / 0 Comments

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego będącego Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego w perspektywie lat 2014-2020 ogłoszono nabór wniosków w sprawie dotacji projektów poprzez Europejski Fundusz Społeczny zgodnie z Osią Priorytetową VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ w Działaniu 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych zostanie zrealizowane w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 29 stycznia 2016 roku. Program dotacyjny skierowany jest dla: 1) instytucji pomocy oraz integracji społecznej: - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które wymienione zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, - jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą rodzinie oraz systemem pieczy zastępczej wymienione w ustawie na …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 5