mobile logo

podkarpackie

04
Lip

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 ogłoszony został konkurs na kandydatów na ekspertów, którzy uczestniczyć będą w wybieraniu projektów do dotacji zgodnie z osią priorytetową I-VI RPO WP 2014-2020. Dziedziny związane z pracą ekspertów: Wydajność energetyczna oraz odnawialne źródła energii; Infrastruktura drogowa; Infrastruktura kolejowa i tabory kolejowe; Infrastruktura ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Aplikacje związane z wpisaniem się do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 składać można od 29 czerwca 2016 roku do 20 lipca 2016 roku w godzinach otwarcia urzędu. Aplikacje zgłoszeniowe, które zostaną przekazane po terminie (decydujący jest termin wpływu do urzędu) pozostawiane będą bez rozpatrzenia. Szczegóły dotyczące naboru, …

Czytaj więcej
01
Cze

Przyjmowanie aplikacji zgłoszeniowych w sprawie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego zostanie zrealizowane w innym terminie aniżeli zostało to zaplanowane w Harmonogramie przyjmowania zgłoszeń w sprawie dofinansowania w trybie konkursowym wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014 – 2020 na 2016 rok. Rezygnacja z wcześniej wyznaczonych terminów nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczy: poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – odstąpienie od terminu wynika z braku podstaw związanych z możliwością przyznania wsparcia publicznego wedle powyższego zakresu; działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (rodzaj projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej) – brak możliwości przyznania wsparcia na rzecz map potrzeb zdrowotnych, a ponadto brak konkretnego stanowiska …

Czytaj więcej
15
Kwi

Dotacje dla firm w ramach Programu Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, przed przekazaniem aplikacji zgłoszeniowej należy wyznaczyć realizatora usług o charakterze doradczym, który opracuje niezbędny model biznesowy, trzeba także podpisać z nim warunkową umowę, która zostanie z nim zrealizowana, jeżeli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania. Potencjał i doświadczenie określonego wnioskodawcy stanowią jeden z kryteriów, wobec jakich projekty zostaną wyłonione do dotacji. Ogłoszenie w sprawie konkursu Pierwszy etap działania Internacjonalizacja MŚP zapewni przedsiębiorcom otwarcie drogi do uzyskania w II etapie nawet kwoty 0,5 mln zł na rzecz usług doradczych i na zakup wartości niematerialnych oraz prawnych, które mają związek z opracowaniem modelu biznesowego, jak również na uczestnictwo w …

Czytaj więcej
15
Kwi

POPW i wsparcie dla firm otwartych na sprzedaż za granicą

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

Pomoc w ramach konkursu, który zostanie zamknięty 20 maja 2016 roku, udzielana jest w dwóch etapach. Wpierw przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyznaczenie ich potencjału do wejścia na zachodni rynek oraz stworzenie właściwego modelu biznesowego. Firmy, którym uda się zrealizować ten projekt, uzyskają szansę na zdobycie kolejnego dofinansowania. Otwarty w kwietniu nabór aplikacji zgłoszeniowych ma związek z pierwszym etapem Internacjonalizacji MŚP. Firmy mają możliwość ubiegania się o dotację w wysokości 50 tys. złotych na usługi doradcze mające związek tworzeniem nowego modelu biznesowego prowadzącego do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Firmy, który uzyskają wsparcie mogą wykorzystać fundusze unijne na rzecz: analizy możliwości z …

Czytaj więcej
15
Kwi

Otwarcie nowych rynków dla firm – Program Polska Wschodnia

posted on 15 kwietnia 2016 / 0 Comments

10 mln zł to wartość budżetu I konkursu w ramach działania Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych rozpocznie się dnia 15 kwietnia 2016. Oferta skierowana jest dla firm, jakie interesują się działalnością eksportową, jednak potrzebują w tym celu merytorycznego oraz finansowego wsparcia. Skierowana jest ona głównie dla firm, jakie nie wykraczały dotychczas ze swoją ofertą na zagraniczne rynki. Wnioski dotyczące dofinansowania projektów będą przyjmowane do dnia 20 maja 2016 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs zostanie powołany do życia z myślą o wsparciu mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z 5 różnych województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Firmy …

Czytaj więcej
14
Mar

Wsparcie dla firm z Polski Wschodniej

posted on 14 marca 2016 / 0 Comments

Zgodnie z działaniem 1.2 Internacjonalizacja MŚP, firmy zarejestrowane na terenie Polski Wschodniej mogą ubiegać się o pomoc w postaci dofinansowania. Unijna dotacje umożliwią przedsiębiorcom realizację zadań takich, jak: - analiza możliwości eksportowych; - oszacowanie potencjału handlowego; - wybór najbardziej efektywnych modeli oraz mediów marketingowych; - poszukanie udostępnionych źródeł zewnętrznego dofinansowania działań eksportowych jak również narzędzi finansowych, które obniżają zagrożenie eksportowe, w tym kredytów eksportowych, funduszy poręczeniowych oraz gwarancyjnych, funduszy dotacyjnych, transakcji terminowych. Firmy pragnące ubiegać się o fundusze POPW muszą.: - dysponować w swej ofercie przynajmniej jednym produktem (wyrobem bądź usługą), który będzie stanowić przedmiot handlu zagranicznego; - wyłonić realizatora usług o charakterze doradczym, które związane są …

Czytaj więcej
14
Mar

I edycja konkursu realizowanego na rzecz mikro, małych oraz średnich firm, które zainteresowane są poszerzaniem swej działalności na rzecz zagranicznych rynków, zostanie uruchomiona w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW) dnia 15 kwietnia 2016 roku. Aplikacje zgłoszeniowe dotyczące dofinansowania można przekazywać do dnia 20 maja bieżącego roku. Na beneficjentów czeka łącznie 5 mln zł. Podczas swej wypowiedzi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, iż obecnie rynki globalne stawiają przed światem biznesu spore wyzwania. Pomoc pochodząca z POPW okaże się pomocna wobec przedsiębiorców z Polski Wschodniej celem zdiagnozowania ich potencjału odnośnie internacjonalizacji, przygotowania firmy oraz oferty w związku z eksportem jak również aktywnego poszukiwania …

Czytaj więcej
02
Mar

Dnia 1 marca 2016 roku z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego ustalono obligatoryjny plan szkoleniowy przeznaczony dla osób, które uczestniczyć będą w procedurze doboru projektów dofinansowanych przez środki EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Program złożony jest z następujących szkoleń: 1. Kwalifikowalność kosztów, 2. Ocena projektów – szczegóły dotyczące wytycznych z zakresu trybów doborów projektów w latach 2014-2020. Plan szkoleń zostanie zrealizowany poprzez Platformy Oceniające Projekty EFS (POP EFS), które dostępne są w witrynie internetowej: www.eksperci.efs.gov.pl. Celem wzięcia udziału w programie trzeba się w nich zarejestrować. Po upłynięciu 30 dni od momentu włączenia szkoleń do obligatoryjnego planu szkoleń, osoby należące do składu Komisji Oceniającej Projekty …

Czytaj więcej
25
Lis

W dniu 24 listopada 2015 roku decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego zmieniono Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w perspektywie lat 2014-2020 odnośnie weryfikacji kosztów wydatków zgodnie z RPO WP (EFRR). Poprawki w dokumentacji odnoszą się do wprowadzenia do rozdziału 7. treści na temat dokładnych Wytycznych oraz spisu kosztów kwalifikowalnych, jak również niekwalifikowalnych wobec kolejno wymienionych działań lub poddziałań: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług; 3.2 Modernizacja energetyczna budynków; 5.1 Infrastruktura drogowa; 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej; 6.4 Infrastruktura edukacyjna. W dodatku Zarządu Województwa Podkarpackiego zadecydował o skorygowaniu fragmentu odnoszącego się ogólnie do dokumentacji, z zakresu kolejnych podrozdziałów: 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji; 6.14 Koszty pośrednie; 6.15 …

Czytaj więcej
16
Lis

Zorganizowano konkurs, którego inicjatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działający również jako Instytucja Nadzorująca składanie zgłoszeń w sprawie dofinansowania projektów konkursowych zgodnie z regulaminem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przyjmowanie wniosków zaplanowano w terminie od 21 grudnia 2015 roku 15 stycznia 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu planowo odbędzie się w lipcu 2016 roku. W konkursie mogą uczestniczyć wszelkie z podmiotów – wyłączając osoby fizyczne (poza osobami prowadzącymi działalność gospodarczą bądź oświatową zgodnie z przepisami odrębnymi). Wsparcie finansowe zostanie przekazane m.in. na edukowanie w systemie pozaszkolnym (kursy bądź pozostałe sposoby zwiększania kompetencji cyfrowych oraz językowych) dla ludzi dorosłych, którzy samodzielnie …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 5