mobile logo

opolskie

30
Mar

W związku z wystąpieniem przyczyn niezwiązanych z zakresem działań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego, nie ma możliwości ogłoszenia konkursów, które zaplanowano na I i II kwartał 2016 roku wraz z Harmonogramem przyjmowania aplikacji na rok 2016. Brak sposobności zrealizowania procedury przyjmowania wniosków zaplanowanych w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy licząc od dnia zaktualizowania harmonogramu, ma związek z następującymi działaniami/poddziałaniami: 1.2 Infrastruktura B + R; 2.1.1 Nowe produkty i usługi; 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych; 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej; 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych; 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych; 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej; 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej; 3.2.3 Efektywność …

Czytaj więcej
26
Lut

Ze strony urzędów marszałkowskich województw świętokrzyskiego oraz opolskiego po raz kolejny ogłoszone zostały konkursy na dofinansowanie na rzecz wsparcia gmin regionalnych w procedurze tworzenia bądź wdrażania programów rewitalizacyjnych. Konkursy opracowano zgodnie z zasadami współdziałania Ministerstwa Rozwoju wraz z samorządami wojewódzkimi. Zadaniem konkursów jest udzielenie pomocy na rzecz gmin, by miały sposobność uruchomienia procedur, które zmierzają do rewitalizacji terenów zdegradowanych przez pomoc w opracowaniu programów rewitalizacyjnych. Programy te będą stanowić podstawowe dokumenty do realizacji wspomnianych procesów. Dają one możliwość ubiegania się o dotacje na realizację czynności rewitalizacyjnych poprzez Fundusze Europejskie. Współdziałanie pomiędzy ministerstwem i urzędami marszałkowskimi umożliwi utworzenie gminnych programów rewitalizacji spełniających wymagania …

Czytaj więcej
18
Paź

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków konkursowych, który potrwa w terminie od 19 listopada 2015 roku do 26 listopada 2015 roku. Wymieniony Urząd sprawuje rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego w latach 2014-2020. Konkurs dotyczy projektów dofinansowanych poprzez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) zgodnie z Osią Priorytetową IX Wysoka jakość edukacji, w Działaniu 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, w Poddziałaniu 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Rozstrzygnięcie konkursu planowo ma odbyć się w kwietniu 2016 roku. Beneficjantami mogą zostać następujące podmioty: - realizujące działania w sektorze edukacji zawodowej, których forma prawna odpowiada klasyfikacji form prawnych podmiotów gospodarki narodowej wyznaczonych w § 8 rozporządzenia …

Czytaj więcej
18
Paź

Pomoc dla sektora ekonomii społecznej – RPO Opolskiego

posted on 18 października 2015 / 0 Comments

Z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który sprawuje funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego w latach 2014-2020, ogłoszono konkurs w sprawie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zgodnie z Osią Priorytetową VIII Integracja społeczna. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Termin przyjmowania wniosków aplikacyjnych potrwa od 19 listopada 2015 roku do 26 listopada 2015 roku. Planowo rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2016 roku. Konkurs zaadresowany jest do: Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Beneficjent powinien wykazywać formę prawną zgodną z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, które określa § 8 rozporządzenia Rady Ministrów …

Czytaj więcej
10
Paź

Z powodów, które nie są zależne od Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Województwa Opolskiego (RPO WO) nie było możliwości obwieszczenia konkursów, które planowo miały zostać zrealizowane w II i III kwartale 2015 roku na podstawie "Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015", dotyczy niżej wymienionych: - Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu; - Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej; - Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego; - Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. W odniesieniu naboru w Działaniu 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, pojawienie się ogłoszenia w późniejszym terminie było wynikiem braku ukończenia procedury akredytacji …

Czytaj więcej
09
Paź

Instytucja Zarządzają w Regionalnym Programie Województwa ogłosiła, iż z powodów niezależnych od Opolskiego nie ma możliwości ogłoszenia naborów realizowanych w trybie konkursowym, które zaplanowano w II i III kwartale bieżącego roku uwzględniając "Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015" w niżej wyznaczonych działaniach/poddziałaniach: 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu; 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej; 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego; 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Nabór wniosków w Działaniu 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej został ogłoszony z opóźnieniem, które przyczyną był brak ukończenia procedury akredytacji ośrodków pomocy ekonomii społecznej w województwie opolskim. Nabór wniosków konkursowych zgodnie z …

Czytaj więcej
27
Wrz

Ze strony Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki doszło do ogłoszenia naboru otwartego zgodnie z Działaniem 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) w perspektywie lat 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą w terminie 23 września 2015 do 7 października 2015 roku. W dniu 23 września br. zaktualizowano wymienione wyżej ogłoszenie w sprawie naboru aplikacji o dotacje projektów zgodnie z Osią II Konkurencyjna gospodarka dla Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego. Doszło do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursowym w ww. działaniu, chodzi o wydłużenie okresu przyjmowania wniosków do 7 października 2015 roku, w …

Czytaj więcej
21
Wrz

Ze strony Zarządu Województwa Opolskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym w Województwie Opolskim w latach 2014-2020 ogłoszony został konkurs zgodnie z Osią priorytetową II Konkurencyjna gospodarka. Wsparcie finansowe może zostać przekazane na rzecz: - instytucji otoczenia biznesu, wliczając samorządy terytorialne, jak również jednostki organizacyjne im przynależne, które posiadają osobowość prawną; - jednostek samorządów terytorialnych, ich związków, porozumień oraz stowarzyszeń; - jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną. Pomoc przeznaczona może być na rzecz wnioskodawców, którzy posiadają prawną siedzibę znajdują się na obszarze województwa opolskiego. Dofinansowanie przeznaczona zostanie na rozwój IOB wobec usług zaawansowanych, ulepszonych oraz przystosowanych na rzecz wymagań firm – ciąg …

Czytaj więcej
25
Sie

Za sprawą konkursu dla Działania 8.1 wyznaczone zostały rodzaje inicjatyw, które mogą zostać objęte dofinansowaniem. Na wsparcie mogą liczyć między innymi rodziny, których dotknęły problemy opiekuńczo-wychowawcze, ma to również związek z sytuacją zagrożenia straty sposobności sprawowania opieki nad dziećmi, o czym informuje zakres usług wyznaczony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą metody opieki mogą polegać na: a) oferowaniu usługi pomocy na rzecz rodziny zgodnie z działaniami prewencyjnymi, które mają na celu zmniejszyć przekazywanie dzieci do opieki zastępczej, a zwłaszcza w formie: i. asystentury rodzinnej, ii. rodziny wspierającej, iii. konsultacji oraz poradnictwa specjalistycznego, …

Czytaj więcej
25
Sie

Dofinansowanie na rzecz sektora zdrowia oraz spraw społecznych

posted on 25 sierpnia 2015 / 0 Comments

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wyszedł z inicjatywą organizacji konkursu, który skierowany jest dla podmiotów działających w zakresie wspierania oraz integracji społecznej, podmiotów realizujących swe działania w sektorze ekonomii społecznej, jak również organizacji pozarządowych. Ponadto niezbędne jest spełnienie przez beneficjentów wymogów takich, jak: posiadanie uprawnienia do wykonywania usług zgodnych z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku dotyczącą wspierania rodzin oraz systemu sprawowania opieki zastępczej. Kolejnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie formy prawnej przez potencjalnego beneficjenta, która ma się zgadzać z klasyfikacją form prawnych wobec działalności podmiotów gospodarki narodowej wyznaczonych w § 8 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 2