mobile logo

ogólnopolskie

16
Sie

Centrum Projektów Europejskich zajmuje się poszukiwaniami kandydatów na trzy stanowiska, które znajdują się we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie. Wspomniane stanowiska, to: specjalista do spraw projektów, specjalista do spraw finansowych, specjalista do spraw informacji i promocji. Wszyscy kandydaci i kandydatki zainteresowani oraz spełniający wymagania znajdujące się w ogłoszeniu winni przekazać dokumentację do dnia 9 września 2016 roku do Centrum Projektów Europejskich, które mieści się przy ulicy Domaniewskiej 39 A, 02-672 w Warszawie bądź drogą mailową na adres: [email protected] Oferowany rodzaj zatrudnienia to pełny etat zgodnie z polskim prawem pracy.

Czytaj więcej
16
Sie

Dofinansowanie zasobów przemysłowych – fundusze unijne

posted on 16 sierpnia 2016 / 0 Comments

Warto zapoznać się z lekturą artykułu, który zawarty został w dzisiejszym dodatku pod nazwą: „Super Biznes” w dzienniku Super Express. Dodatek ten poświęcono w pełni funduszom europejskim, jakie przeznaczone są na ochronę własności przemysłowej. Jakie są sposoby ochrony własności intelektualnej? Na jakie działania zwykle przekazuje się unijną pomoc finansową? Poznaj korzyści płynące z ochrony własności intelektualnej – odpowiedzi na wyżej wymienione pytania oraz zagadnienia dostępne są w artykule zatytułowanym: „Chroń własność intelektualną swojej firmy”. Seria artykułów, które promują Fundusze Europejskie stanowi wspólną inicjatywę Ministerstwa Rozwoju wraz z dziennikiem Super Express, jaka realizowana jest na podstawie konkursu dotacyjnego wobec działań informacyjnych Funduszy Europejskich. …

Czytaj więcej
12
Sie

Dnia 11 sierpnia 2016 roku z inicjatywy wiceministra rozwoju Witolda Słowika zatwierdzono nowy Szczegółowy opis osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (wersja 1.8). Nowopowstała wersja dokumentacji składa się m.in. z następujących zmian: BRANŻA ENERGETYCZNA Sprecyzowane zapiski dotyczące wejścia w życie ustawy na temat zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. W dodatku uszczegółowione zostały akty prawne beneficjentów i poszerzeniu poddany został katalog rodzaju inwestycji jakie przewidziano do wdrażania. BRANŻA ŚRODOWISKA Zmianie uległ rodzaj doboru projektów (wpierw był konkursowy a obecnie przeszedł na pozakonkursowy) w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski …

Czytaj więcej
12
Sie

Ukończono ocenę projektów przekazanych do poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 16 wniosków przekazanych do oceny pod względem wnioskodawców wyłonionych zostało do dotacji pięciu projektów, jakich całkowita kwota wynosi 94,3 mln złotych. Zadaniem wdrażania poddziałania jest digitalizacja zasobów kulturowych, wliczając w to również materiały archiwalne oraz powiększanie dostępu i poprawy standardów cyfrowo przekazywanych zasobów kulturowych, wliczając w to także materiały archiwalne w odniesieniu do ustawy w sprawie narodowego zasobu archiwalnego oraz archiwów, a ponadto ulepszenie potencjału ich kolejnego wykorzystania. Beneficjenci poddziałania 2.3.2 to m.in.: Państwowe bądź współdziałające z Ministerstwem Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) …

Czytaj więcej
11
Sie

Następne mikroprojekty wobec polsko – czeskiego pogranicza

posted on 11 sierpnia 2016 / 0 Comments

W ramach programu Interreg V – A Republika Czeska - Polska zatwierdzone zostały następne mikroprojekty. Dnia 4 sierpnia 2016 roku miała miejsce narada Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia, podczas jakiego zadecydowano o dotacji 32 mikroprojektów. Podmioty wnioskujące z terenów Polski będą realizować 25 z projektów (ich łączna kwota wyniesie 483 195,38 euro i pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR), natomiast czeskie podmioty zrealizują 7 z nich (łączną kwota projektów wyniesie 147 136 euro z EFRR). Oto wyłonione mikroprojekty, które objęte zostaną priorytetami: Rozwój potencjału przyrodniczego oraz kulturowego wobec pomocy na rzecz zatrudnienia, Edukacja oraz kwalifikacje, Współdziałanie instytucji oraz społeczności. Wiadomości związane z …

Czytaj więcej
08
Sie

Październik 2016 roku jest planowanym okresem rozpoczęcia nabór wniosków w sprawie dofinansowania za pośrednictwem środków CEF (Instrument "Łącząc Europę"). Kapitał ogólny na rzecz naboru ze wszystkich kraju przynależących do UE wynosi 750 mln euro. Jednocześnie w tym samym terminie otwarte zostaną nabory aplikacji zgłoszeniowych w sprawie puli Funduszu Spójności i zgodnie z Rocznym Programem Prac. Każdy z wniosków aplikacyjnych przed złożeniem do Komisji Europejskiej musi zostać uprzednio zaakceptowany poprzez władze określonego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, czyli odnośnie Polski poprzez Ministerstwo Rozwoju (MR). Aplikacje zgłoszeniowe, które nie będą posiadać wspomnianej akceptacji nie zostaną poddane ocenie poprzez KE. Aktualnie MR zajmuje się preselekcją projektów, wobec …

Czytaj więcej
05
Sie

Dobiegła końca ocena formalna aplikacji zgłoszeniowych w formie wniosków, które złożone zostały w ramach naboru wobec poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz zgodnie z Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór zyskał bardzo duże zainteresowanie – podmioty wnioskujące przekazały do oceny aż 204 aplikacje zgłoszeniowe w sprawie dofinansowania na łączną sumę 835,23 mln złotych. Ocenie merytorycznej I stopnia podlegało 195 projektów, których całkowita suma dotacji wyniosła 803,11 mln złotych.

Czytaj więcej
05
Sie

Wszystkie osoby, które stworzyły własny biznes bądź zrealizowały interesujący projekty za sprawą wykorzystania dotacji z Funduszy Europejski powinny wziąć udział w konkursie. To właściwy moment na przedstawienie światu własnych koncepcji i wyników pracy. Ponadto najciekawsze zgłoszenia konkursowe zyskają atrakcyjne nagrody. Udział w konkursie Do dnia 15 października 2016 roku należy przesłać zgłoszenie w formie filmu. W filmie należy opowiedzieć o swoim wdrożonym pomyśle, który został zrealizowany dzięki dotacji z Funduszy Europejskich, pokaż swoją pracę oraz pochwal się wynikami. Film może zostać nakręcony dowolnym sprzętem: telefonem komórkowym, kamerą bądź aparatem fotograficznym. Czas trwania filmu nie może przekraczać 4 minut. Filmiki należy przesyłać z …

Czytaj więcej
04
Sie

Polska-Słowacja: ruszyły projekty parasolowe

posted on 4 sierpnia 2016 / 0 Comments

W dniu 4 sierpnia 2016 roku doszło do podpisania umowy w sprawie realizacji 6 projektów parasolowych w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. projekty mają umożliwić wsparcie finansowe czynności wobec współdziałania miejscowych społeczności. Projekty parasolowe zatwierdzono już kwietniu 2016 roku. Zatwierdzenia dokonał Komitet Monitorujący. decyzja stanowi ważną odpowiedź wobec wyznań terenów znajdujących się przy granicy. W ramach projektów przeprowadza się weryfikację mikroprojektów. Lepsze wykorzystanie możliwości oraz zasobów przyrodniczych, jak również kulturowych sprawia, iż przedsięwzięcie tego typu przyczynia się do gospodarczego wzrostu na obszarze pogranicza oraz zwiększa to jego stopień atrakcyjności na rzecz inwestorów oraz turystów. Sześć projektów znajduje się pod zarządem następujących Euroregionów: Karpackiego, Beskidów …

Czytaj więcej
04
Sie

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) udostępniono na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) informacje w sprawie następujących szkoleń: Udostępnienie projektu wobec osób z niepełnosprawnościami, Zarządzanie orz wdrażanie projektów z wykorzystaniem środków finansowych EFS. Dnia 4 sierpnia 2016 roku Instytucja Zarządzająca PO WER ustaliła, iż szkolenie pod hasłem „Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami” wraz ze szkoleniem „Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS” zostaną dołączone do obligatoryjnego programu spotkań informacyjnych wobec osób wykonujących ocenę wniosków w sprawie dofinansowania wobec PO WER. Na podstawie Wytycznych z zakresu okresów doboru projektów w latach 2014-2020, po upływie 30 dni od dnia …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 56