mobile logo

mazowieckie

04
Lip

Za sprawą wsparcia pochodzącego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” PKP PLK zrealizowała przebudowę dwóch skrzyżowań Centralnej Magistrali Kolejowej z drogami. W związku z tym zwiększony został poziom bezpieczeństwa podróżujących, natomiast pociągi będą przemieszczać się z większą prędkością. PKP PLK SA ukończyła projekt „Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej przez zlikwidowanie przejazdów na poziomie szyn w km 127 oraz 147, jak również realizację skrzyżowań dwupoziomowych. Kwota projektu wynosi 17,5 mln zł, natomiast dotacja unijna wynosi niecałe 15 mln. Fundusze unijne pozwoliły zastąpić skrzyżowania bezpiecznymi wiaduktami, które sprawiają, że kolizje pociągów z samochodami są niemożliwe. To pozwoliło także na szybsze przemieszczanie się pociągów z …

Czytaj więcej
06
Maj

W Urzędzie Dzielnicy Targówek w Warszawie podpisano umowę dotyczącą budowy 3 stacji oraz tuneli II linii metra w stronę wschodnio – północną. Stanowi to pierwszy etap rozbudowania przekazanego do użytkowania dla pasażerów dnia 8 marca 2015 roku centralnego odcinka II linii metra. Prace rozpoczęto już początkiem maja 2016 roku. Pierwszy etap wdrażania odcinka wschodniego – północnego II linii metra w Warszawie zlokalizowano na obszarze dwóch dzielnic stolicy: Pragi Północ oraz Targówka. W kierunku wschodnim – północnym (z Dworca Wileńskiego) utworzone zostanie jeszcze blisko 3,12 km trasy. Zaplanowano utworzenie stacji: Szwedzkiej (C16) pod ulicą Strzelecką w pobliżu skrzyżowania z ulicą Szwedzką; Targówek (C17) w …

Czytaj więcej
01
Kwi

Z inicjatywy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych uruchomiono nabór zgłoszeń do konkursu otwartego nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-007/15. W ramach trzeciej rundy naboru, w marcu 2016 roku dostarczonych zostało 38 aplikacji, których łączna wartość wyniosła 5 317 514,50 zł. W sumie wnioskowana kwota wsparcia finansowego wyniosła 3 307 325,46 zł co daje 15,49% kwoty alokacyjnej, jaka przewidziana została na realizację konkursu. W sumie w ramach konkursu otwartego do 31 marca 2016 roku dostarczony 140 aplikacji, których łączna wartość wyniosła 19 792 378,11 zł. Całkowita wnioskowana kwota dotacji stanowiła 11 983 169,47 zł co daje 56,12% kwoty alokacji przeznaczonej na wdrożenie konkursu.

Czytaj więcej
02
Lut

Nowo ogłoszony konkurs zamknięty dotyczyć będzie działań, które wspierać będą rozwój ekonomii społecznej na obszarze regionu. Działanie te realizowane będą poprzez OWES i opierać się będą m.in. na tworzeniu nowych miejsc pracy w dziale ekonomii społecznej, co znacznie przyczyni się do wsparcia dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie ponadto będzie się opierać na: 1) udzielaniu dofinansowań (zgodnie z biznesplanem) na powstawanie nowych miejsc pracy na rzecz osób, które zagrożone są ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Przyznawanie dofinansowań opierać się będzie na decyzji bądź umowie o dofinansowanie projektu, gdzie jednocześnie maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie 1 miejsca pracy może stanowić maksymalnie sześciokrotność …

Czytaj więcej
01
Lut

Ekonomia społeczna – RPO Mazowieckiego

posted on 1 lutego 2016 / 0 Comments

Z inicjatywy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ogłoszono konkurs zamknięty, który realizowany będzie zgodnie z Osią priorytetową IX Wspieranie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem, w ramach Działania 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych zostanie zrealizowane w terminie od 29 lutego 2016 roku do 07 marca 2016 roku. Wnioski kierować należy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Dotacje na rzecz projektów skierowane są jedynie dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, jakie przekazały wniosek dotyczący przeprowadzenia procesu akredytacji, przy zastrzeżeniu, iż umowa dotycząca dofinansowania podpisana zostanie tylko z OWES, jaki dysponuje akredytacją ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wobec rodzajów usług …

Czytaj więcej
28
Lis

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przewidziane zostało wsparcie na rzecz dzieci oraz rodzin, którym grozi dysfunkcja związane z systemem pieczy zastępczej. W ramach Programu zaoferowane zostanie wsparcie, którego celem będzie umocnienie czynności interwencyjnych odnośnie dzieci oraz młodzieży, co przysłuży się do ochrony przed pogłębianiem dysfunkcji oraz marginalizacji. Do najważniejszych czynności realizowanych w ramach wsparcia należeć będzie: - wzrost czynności o charakterze społecznym, gdzie główną rolę odegra integracja dzieci oraz młodzieży wywodzących się z grup wyjątkowo zagrożonych wykluczeniem społecznym: a) powoływanie do życia oraz wzrost placówek systemu pomocy dziennej dla dzieci oraz młodzieży, wliczając świetlice środowiskowe, kluby, ogniska wychowawcze oraz placówki …

Czytaj więcej
27
Lis

Ogłoszono konkurs zamknięty, którego organizatorem jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Konkurs zrealizowany jest za sprawą Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, zgodnie z Działaniem 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Przyjmowanie wniosków zaplanowane zostanie w terminie od 30 grudnia 2015 roku do 20 stycznia 2016 roku. W konkursie mogą wziąć udział wszelkie z podmiotów – wyłączając osoby fizyczne (poza osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz w sektorze oświaty. Konkurs skierowany jest m.in. do: - JST oraz ich jednostek organizacyjnych, związków oraz stowarzyszeń, podmiotów, które otrzymały zlecenie realizacji czynności o charakterze publicznym; - podmiotów, gdzie większościowe udziały/akcje należą do …

Czytaj więcej
05
Lis

Kariera zawodowa uczniów oraz podniesienie poziomu kwalifikacji grona pedagogicznego to najbardziej istotne cele kolejnych konkursów, które ogłosi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 30 listopada 2015 roku. Na rzecz wdrożenia projektów przekazano sumę 4,8 mln zł. Wnioskodawcy już w tej chwili mogą korzystać z dokumentacji konkursowej. Powołane zostaną 2 konkursy w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Konkursy te są związane z pomocą w realizowaniu działań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym wobec uczniów i zwiększaniem umiejętności oraz kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej, jak również wśród instruktorów praktycznego uczenia zawodu. Czynności związane z doradztwem o charakterze edukacyjno-zawodowym wobec uczniów Za sprawą realizowanych projektów, ludzie pracujący w sektorze …

Czytaj więcej
05
Lis

Wspomniane Działanie ma za zadanie wspierać 3 rodzaje projektów. Pierwszym z nich jest projekt wpływający na poprawę bądź budowę zaplecza środowiska życiowego gatunków znajdujących się pod ochronioną oraz ich siedlisk przyrodniczych, ma to być realizowane przez budowanie oraz rozbudowywanie zaplecza, czyli m.in. tworzenie pracowni badawczych, wylęgarni jaj oraz ikry, budowanie azyli dla zwierząt, powiększanie oraz oczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych, budowę zastawek, jak również innego rodzaju sprzętów inżynierii wodnej celem poprawienia standardów siedlisk życia gatunków, które znajdują się pod ochroną, przyrządy do dokonywania inwentaryzacji oraz monitorowania gatunków. Ponadto na wsparcia mogą liczyć plany ochrony bioróżnorodności związane z ochroną gatunków roślin, zwierząt oraz …

Czytaj więcej
05
Lis

Ochrona bioróżnorodności – RPO WM

posted on 5 listopada 2015 / 0 Comments

Pomoc finansowa w ramach dofinansowania unijnego skierowana jest m.in. dla jednostek podległych samorządom terytorialnym oraz do samych samorządów. Pomoc mogą uzyskać również jednostki organizacyjne, czyli takie, które posiadają osobowość prawną i zarządzają bądź sprawują nadzór nad rezerwatami przyrody. Podczas składania zgłoszenia w formie wniosku nie można zapomnieć o tym, iż podczas utworzenia projektu ochrony na rzecz rezerwatu przyrody, projekt musi zostać wpierw zatwierdzony poprzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z kolei projekty związane z parkami krajobrazowymi są zatwierdzane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. W tych samych przypadkach poziom wsparcia finansowego sięga 80%, natomiast czas wdrożenia projektu nie powinien wykroczyć poza dzień 30 …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 4