mobile logo

lubuskie

17
Sie

Z inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego dnia 9 sierpnia 2016 roku podjęto decyzję w sprawie ogłoszenia dwóch niezależnych konkursów w oparciu o RPO-L 2020 w ramach Poddziałania 6.5 Usługi rozwojowe mikro, małych oraz średnich firm. Konkursy zostaną zrealizowane osobno wobec subregionu zielonogórskiego oraz gorzowskiego. W oparciu o harmonogram przyjmowania aplikacji zgłoszeniowych w sprawie dofinansowania w trybie konkursowym wobec RPO-L2020 na 2016 rok, rekrutacja rozpocznie się w miesiącu październiku 2016 roku.

Czytaj więcej
20
Lip

Dnia 5 lipca 2016 roku z inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęto zaktualizowany Harmonogram przyjmowania aplikacji w sprawie dofinansowania w trybie konkursowym na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok. Proces ten zrealizowany został drogą uchwały zmieniającą uchwałę nr 73/851/15 wydaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego z dnia 26 listopada 2015 roku. Zmieniony harmonogram składa się z dodatkowego konkursu realizowanego na podstawie działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, na rzecz którego przekazano 86 mln złotych. Przyjmowanie wniosków zostanie rozpoczęte w grudniu 2016 roku.

Czytaj więcej
07
Gru

Ogłoszono wdrożenie kolejnej formy wsparcia, która przebiegać będzie pod nadzorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Weryfikacja projektów zostanie zrealizowana w trybie pozakonkursowym. Projekty będą przyjmowane w terminie od 27 listopada 2015 roku do 28 grudnia 2015 roku. Przekazywanie wniosków do weryfikacji jest skierowane wyłącznie dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w województwie lubuskim. Projekty pozakonkursowe obejmować będą kolejne rodzaje http://www.viagragenericoes24.com/ (operacje) zaplanowane do wdrożenia w formach projektu: Wytyczne z zakresu wprowadzania inwestycji w dziale włączenia społecznego oraz redukcji ubóstwa przy wykorzystaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014-2020: Kolejną operacją …

Czytaj więcej
06
Gru

Ogłoszono już konkurs w ramach ZIT RPO Lubuskiego, którego celem będzie wyłonienie projektów spełniających wymagania oceny merytorycznej i formalnej. Realizacje projektów mają wdrożyć zmiany w placówkach systemu edukacyjnego na terenie województwa lubuskiego. Za sprawą dofinansowania wsparcie zostanie przekazana m.in. na rzecz: - budowy bądź odnowienia zaplecza placówek o charakterze edukacyjnym – poza infrastrukturą o charakterze administracyjno-biurowym oraz socjalno-bytowym. Wsparcie nie obejmie również zagospodarowania terenów przyległych do placówek (fragment projektu zapleczowego może obejmować termomodernizacja – maksymalnie na poziomie 30% pełni wydatków na rzecz projektu), - zakupu wyposażenia - wliczając urządzenia dydaktyczne, wsparcie w optymalizacji procesów edukacji (zwłaszcza chodzi o sprzęt przedmiotów ścisłych - matematyka, …

Czytaj więcej
06
Gru

Z inicjatywy zarządu województwa lubuskiego, które działa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem o nazwie Lubuskie 2020, ogłoszono planowany konkurs, zgodnie z Poddziałaniem 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Konkurs dotyczy realizacji projektów zgodnie z formułą ZIT. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych zaplanowano w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 15 lutego 2016 roku. O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące podmioty: - osoby prawne oraz fizyczne, które są organami działającymi jako szkoły oraz inne placówki oświaty, - jednostki samorządów terytorialnych (JST) oraz ich związki, stowarzyszenia, a również porozumienia, - placówki działające jako szkoły resortowe (w tym także szkoły artystyczne). Zgodnie z regulaminem konkursowych, projekty mogą …

Czytaj więcej
06
Gru

Zarząd Województwa Lubuskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym ogłosił konkurs, który realizowany jest zgodnie z procedurami RPO – Lubuskie 2020. Konkurs dotyczy Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. Konkurs skierowany jest do Beneficjentów z MOF Zielona Góra. Konkurs skierowany jest dla - jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związków, stowarzyszeń i porozumień,organizacji pozarządowych, które nie działają na rzecz uzyskania zysku, wliczając stowarzyszenia oraz fundacje, - podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej, które realizują ją w publicznym oraz niepublicznym systemie ochrony zdrowia zgodnie …

Czytaj więcej
06
Gru

Pomoc na rzecz OWES i ROPS – RPO Lubuskiego

posted on 6 grudnia 2015 / 0 Comments

Instytucją Zarządzającym Regionalnym Programem Operacyjnym o nazwie Lubuskie 2020 jest Zarząd Województwa Lubuskiego, to właśnie z jego inicjatywy ogłoszono kolejny konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie Lubuskim. Konkurs realizowany jest zgodnie z Działaniem 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Wnioski przyjmowane będą od dnia 31 grudnia 2015 roku do 19 stycznia 2016 roku. Konkurs przeznaczony jest szczególnie dla ośrodków pomocy ekonomii społecznej, które dysponują akredytacją ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wobec wszelkich rodzajów usług pomocy w zakresie ekonomii społecznej. Dotacje nie będą przyznawane podmiotom podlegającym wykluczeniu ze starania się o dotację zgodnie z treścią …

Czytaj więcej
05
Gru

RPO Lubuskiego – wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem

posted on 5 grudnia 2015 / 0 Comments

Za sprawą realizacji konkursu w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, wsparcie uzyskają osoby zagrożone ubóstwem i wykluczone społecznie. Konkurs dotyczy następujących typów/rodzajów projektu/ów: - Kompleksowych programów, które wpłyną na rozwój integracji społeczności, które dotknięte są marginalizacją. Czynności obejmować będą edukację, zatrudnienie, pomoc społeczną, co jednocześnie prowadzić będzie do zwiększenia kwalifikacji bądź otrzymania zatrudnienia. Projekty powinny również obligatoryjnie wykorzystywać indywidualne diagnozy z zakresu wzrostu o charakterze społeczno-zawodowym, co obejmuje m. in. wsparcie w formie: - rozwijania umiejętności oraz kompetencji o charakterze społecznym, niezbędnych na rynku pracy, - poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, prowadzącego do integrowania się społeczeństwa oraz poradnictwa zawodowego, - kursów oraz …

Czytaj więcej
05
Gru

Aktywna integracja – RPO Lubuskiego

posted on 5 grudnia 2015 / 0 Comments

Z inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjny – Lubuskie 2020 ogłoszono nabór wniosków konkursowych. Konkurs realizowany będzie w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Nabór potrwa w terminie od 31 grudnia 2015 roku do 15 lutego 2016 roku. Konkurs skierowany jest dla następujących podmiotów: - jednostek samorządów terytorialnych (JST) ich związków, stowarzyszeń oraz porozumień, - jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, - organizacji pozarządowych, - przedsiębiorstw oraz ich związków i stowarzyszeń (mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich firm), wliczając osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą, - osób fizycznych prowadzących działalność oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami, - instytucji rynku …

Czytaj więcej
05
Gru

Zarząd Województwa Lubuskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 podał do informacji publicznej ogłoszenie o konkursie. Konkurs realizowany będzie zgodnie z RPO – Lubuskie 2020 http://medexpress2015.com/ w ramach Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia. Planowo wnioski będą przyjmowane od 31 grudnia 2015 do 01 stycznia 2016 roku. Konkurs zaadresowany jest do: - jednostek samorządów terytorialnych (JST) ich związków, stowarzyszeń oraz porozumień, - jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną, - organizacji pozarządowych, - przedsiębiorstw oraz ich związków i stowarzyszenia, również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, - osób fizycznych prowadzących działalność edukacyjną, - instytucji rynku pracy, - instytucji otoczenia biznesu, - podmiotów ekonomii społecznej. Realizacja projektów może …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 3