mobile logo

łódzkie

06
Sie

Celem zagwarantowania aktualnych informacji w Wykazie kandydatów na ekspertów z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Województwa Łódzkiego udostępniono niżej wymienione formularze, jakie należy uzupełnić oraz wysłać w oparciu o poniższą instrukcję: Oświadczenie – aktualne dane eksperta muszą zostać wypełnione, jeżeli informacje znajdujące się w oświadczeniu zostały zmienione; Oświadczenie dotyczące wymagania wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów na podstawie RPO WŁ w latach 2014-2020, trzeba uzupełnić, kiedy zmienione zostały warunki, jakie dopuszczają kandydata do wymienienia w Wykazie. Aktualne oświadczenia powinny zostać przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres (wyłącznie w przypadkach, kiedy zajdzie taka potrzeba)na poniższy adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Polityki …

Czytaj więcej
06
Lip

Kolejna odsłona Pikniku Funduszy Europejskich

posted on 6 lipca 2016 / 0 Comments

Dnia 3 lipca z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizowany został na Starym Rynku w Pabianicach Piknik Funduszy Europejskich. Była to już VIII edycja! W tym roku na wydarzenie przybyło mnóstwo ludzi z całego województwa łódzkiego, który zainteresowani są Funduszami Europejskimi i pragnęli skorzystać z licznych atrakcji dostępnych na Pikniku. Uroczyste rozpoczęcie imprezy poprzedził korowód motocyklowy. Piknik otwarty został przez Joannę Andrzejewską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, której towarzyszył Tomasz Dominiak - Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego i Grzegorz Mackiewicz - Prezydent Pabianic oraz Robert Jakubowski - Wicestarosta Pabianicki. Następnie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Regionu Łódzkiego „Sinfonietta”, która wykonała „Odę …

Czytaj więcej
08
Kwi

W dniu 5 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Zarządu Województwa Łódzkiego podjęto uchwałę nr 389/16, która dotyczy zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014 – 2020. Zastosowana aktualizacja odnosi się do treści Załącznika nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań. Aktualizacja ma związek z wyznaczeniem nowych kryteriów doboru projektów wobec poddziałania 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Kryteria te zostały przyjęte w ramach funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Łódzkiego za sprawą uchwały nr 2/16 z dnia 31 …

Czytaj więcej
21
Mar

Wszystkie osoby lubiące fotografowanie oraz kręcenie filmów powinny skorzystać z okazji pochwalenia się swymi talentami, jednocześnie można przyczynić się pokazania pozytywnych zmian na terenie województwa łódzkiego, jakie zaszły w ostatnich latach za sprawą wykorzystania Funduszy Europejskich. Konkurs potrwa od 21 marca 2016 do 22 kwietnia 2016. Organizatorzy konkursu czekają na zdjęcia (również w formie selfie), jak również na filmiki (maksymalnie 3 – minutowe), które przedstawiają zmiany, do których doszło na obszarze województwa łódzkiego oraz wśród jego mieszkańców po wdrożeniu Funduszy Europejskich. Podróżujesz do pracy bądź szkoły nowo powstałą drogą? Twoja szkoła lub inny obiekt znajdujący się w Twojej gminie generalny remont? Czy …

Czytaj więcej
19
Mar

Z inicjatywy Zarządu Województwa Łódzkiego dnia 15 marca 2016 roku, przyjęto poprzez uchwałę nr 285/16 Strategię dotyczącą zapobiegania oraz postępowania w przypadku sytuacji pojawienia się korupcji oraz malwersacji finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego w latach 2014–2020 (wersja 01). Wspomniana strategia stanowi dokument, jaki wytycza reguły przeciwdziałania, kierowania zagrożeniem oraz dokonywaniem samooceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych podczas realizacji Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego, którą opracowano na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej wobec krajów członkowskich oraz podmiotów kierujących programami odnośnie ryzyka nadużycia finansowego i trafnych oraz współmiernych metod walki z nadużyciami finansowymi z dnia 16 czerwca 2014 roku. Strategię znaleźć można w dziale …

Czytaj więcej
07
Gru

Czynności na rzecz ochrony przyrody – RPO Łódzkiego

posted on 7 grudnia 2015 / 0 Comments

Zarząd Województwa Łódzkiego sprawujący funkcję Instytucji Zarządzającej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego w latach 2014 – 2020, obwieścił realizację konkursu o dotacje na rzecz projektów zgodnie z Osią priorytetową V Ochrona środowiska. Nabór zgłoszeń potrwa od 22 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 rku. Konkurs powołano z myślą o wszelkich rodzajach beneficjentów, którzy wymienieni zostali w pkt 10. opisu Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody. Konkurs skierowany jest do: - jednostek samorządów terytorialnych (jst), ich związków oraz stowarzyszeń jst, - jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, - organów administracji rządowej, jak również ich jednostek podległych, - organizacji pozarządowych, - jednostek naukowych, - szkół wyższych, - przedsiębiorców, - Państwowych Gospodarstw …

Czytaj więcej
20
Paź

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe – RPO Łódzkiego

posted on 20 października 2015 / 0 Comments

W związku z organizacją konkursu na wsparcie finansowe w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, istnieje możliwość pozyskania środków przez następujące podmioty: 1. Szkoły oraz placówki oświaty, które prowadzą edukację zawodową (wyłączając szkoły dla dorosłych i szkoły policealne) z zakresu wykonania programów edukacji zawodowej w formie szkolne oraz pozaszkolnej, na gruncie społeczno-gospodarczym. Środki mogą trafić do tych podmiotów celem finansowania następujących działań: a) podnoszenia kompetencji oraz osiągania wyższych kwalifikacji zawodowych uczniów, którzy mają zostać absolwentami. Ma to im pomóc w umocnieniu zdolności do znalezienia zatrudnienia, a zwłaszcza z zakresu praktycznych metod edukacji i wdrażania najwyższych standardów staży oraz praktyk zawodowych, jak również ma …

Czytaj więcej
20
Paź

Poinformowano o konkursie, którego ogłoszeniodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Za sprawą konkursy wyłonione zostaną projekty do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Osią Priorytetową XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności. Konkurs zorganizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie lat 2014-2020. Przyjmowanie wniosków realizowane będzie w terminie od 4 grudnia 2015 roku do 14 grudnia 2015 roku. Dotacje skierowane są do wszystkich podmiotów, jakie są zgodne z kryteriami określonymi prze Regulamin konkursowy, wyłączając: - osoby fizyczne (poza osobami prowadzącymi działalność gospodarczą bądź edukacyjną), - podmioty, które wymieniono w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o …

Czytaj więcej
20
Paź

Pomoc dla osób powracających na rynek pracy – RPO Łódzkiego

posted on 20 października 2015 / 0 Comments

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłoszono konkurs, który ma wyłonić projekty dofinansowane z kapitału Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Konkurs realizowany jest w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Nabór wniosków potrwa w terminie od 4 grudnia 2015 roku do 14 grudnia 2015 roku. Wniosek w sprawie dofinansowania należy kierować w formie formularzu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Wnioskodawcy zobowiązani są do składania oświadczeń, potwierdzających tożsamość drogą elektroniczną oraz w formie dokumentu papierowego. Dotacja może zostać przekazana na rzecz …

Czytaj więcej
07
Wrz

Realizacja usług wobec osób zagrożonych ubóstwem

posted on 7 września 2015 / 0 Comments

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi powołał do życia konkurs w Działaniu 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przyjmowanie wniosków zaplanowano w terminie od 30 września 2015 roku do 16 listopada 2015 roku. Konkurs realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu przypada na 12 lutego 2016 roku. Celem konkursu jest przekazanie wsparcia finansowego na rzecz następujących podmiotów (spełniające ponadto wymagania określone w regulaminie): - instytucji pomocy oraz integracji społecznej, - jednostek samorządów terytorialnych (jst) oraz należących do nich jednostek organizacyjnych, związków, porozumień oraz stowarzyszeń jst, - organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, które według …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 4