mobile logo

kujawsko-pomorskie

03
Cze

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłoszono rekrutację kandydatów na ekspertów w Programie Regionalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014 – 2020 (EFS), dziedziny w obrębie których mają pracować eksperci, to: - rynek pracy, - zdrowie, - ekonomia społeczna oraz aktywna integracja, - edukacja. Przyjmowanie zgłoszeń Przyjmowanie aplikacji będzie prowadzone w terminie od 31 maja 2016 roku do 21 czerwca 2016 roku. Dokumenty zgłoszeniowe (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór ekspertów EFS”) powinno się przekazywać osobiście w siedzibie Biura Podawczo – Kancelaryjnego bądź przekazywać za pomocą poczty na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ul. Skłodowskiej – Curie 73 87-100 Toruń …

Czytaj więcej
18
Lut

Ogłoszono konkurs, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie pozyskanie dofinansowania, jakiego zadaniem jest udzielenie pomocy na rzecz gmin rozlokowanych w regionie województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma ścisły związek z procesem tworzenia bądź aktualizacji programów rewitalizacyjnych. Konkurs opracowano przy współdziałaniu z Ministerstwem Rozwoju oraz z samorządami województw. Konkurs umożliwi udzielenie wsparcia na rzecz gmin, które będą miał niezbędne środki na uruchomienie procesów, które zmierzają do rewitalizacji terenów zdegradowanych, przez wsparcie w opracowaniu programów rewitalizacyjnych. Programy te mają stanowić podstawowe dokumenty do realizacji tychże procesów. Możliwe będzie również staranie się o dotacje na działania rewitalizacyjnego z wykorzystaniem Funduszy …

Czytaj więcej
03
Gru

Wsparcie dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim

posted on 3 grudnia 2015 / 0 Comments

Przewidziano dotacje na następujące cele: Pokrycie kosztów usług doradczych z zakresu rozpoczęcia oraz poszerzenia eksportu a zwłaszcza uwzględniając tworzenie planów eksportu, programów wzrostu eksportu, badań przygotowania do eksportu, planów marketingowych na szczeblu międzynarodowym, badań możliwości eksportowych firm, planów wspierania finansowo eksporty. Ponadto pokryte zostaną koszty: wdrażania punktów obsługi eksportu, dostosowania planów biznesowych do czynności eksportowych przedsiębiorstwa, doradztwa prawnego związanego z wystartowaniem na rynki zagraniczne. Przewidziano także możliwość finansowania przedsięwzięć promujących plany proeksportowe firm oraz/bądź gwarantujące całościowe opracowanie strategii rozwoju na rynkach międzynarodowych (wliczając organizację czynności mających na celu promocję działań eksportowych, organizację inicjatyw wdrażających marki eksportowe na rynki docelowe, realizację badań rynków …

Czytaj więcej
02
Gru

Poinformowano o kolejnym naborze w formie konkursu, który zrealizowany zostanie zgodnie z Działaniem 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Zgłoszenia przyjmowane będą od 30 grudnia 2015 roku do 29 grudnia 2023 roku. Konkurs zaadresowany jest do następujących podmiotów: 1. sieci firm / instytucji otoczenia biznesu, które działają w ramach partnerstwa z połączeniami przedsiębiorstw. Chodzi tylko o partnerstwo, gdzie główną rolę odgrywa spółka prawa handlowego, w jakiej większościowe udziały/akcje ma samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (pełniący funkcję), 2. samorządów województwa kujawsko-pomorskiego, 3. firm działających na zasadzie partnerstwa, gdzie lidera stanowi samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 4. jednostek samorządu terytorialnego / spółek / jednostek samorządu terytorialnego (instytucje otoczenia …

Czytaj więcej
02
Gru

Ogłoszono nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie lat 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą w trybie konkursu zgodnie z Działaniem 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Zgłoszenia składać można w terminie od 30 grudnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. Konkurs skierowany jest do: - przedsiębiorstw, - instytucji otoczenia biznesu, - konsorcjum przedsiębiorstw (wliczając instytucje otoczenia biznesu), - konsorcjum firm (włącznie z instytucjami otoczenia biznesu) oraz podmiotów zajmujących się działalnością naukową bądź organizacji o charakterze pozarządowym, wliczając również partnerstwo, gdzie prowadzi spółka prawa handlowego, w jakiej większą część udziałów/akcji ma samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja obejmie następujące zagadnienia: a) prace badawczo-rozwojowe prowadzone poprzez firmy, b) kupno …

Czytaj więcej
02
Gru

Regionalny Program Operacyjny jest wdrażany pod nadzorem Instytucji Zarządzającej, która ogłosiła ostatnio nabór zgłoszeń konkursowych zgodnie z Działaniem 4.2 Gospodarka odpadami. Konkurs ma związek z Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30 grudnia 2015 roku do 29 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu przypadnie na lipiec 2016 roku. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie grantów. Polegać będzie na udzieleniu pomocy inicjatywą, które sprzyjają rozwojowi infrastruktury niezbędnej do zagwarantowania kompleksowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie regionu, zgodnie z unijną hierarchią metod działania z odpadami, wliczając: a) zaplecze selektywnego gromadzenia oraz obróbki frakcji odpadów komunalnych typu: papier, metal, plastik, szkło, odpady …

Czytaj więcej
08
Wrz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w Działaniu 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nabór projektów potrwa od 28 września 2015 roku do 10 października 2015 roku. Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekty kierować należy do Biura Podawczo-Kancelaryjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Dofinansowanie projektów jest skierowane do: 1. organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku dotyczącym działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu; 2. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy. Dotacja …

Czytaj więcej
08
Wrz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach swych obowiązków jako Instytucji Zarządzającej Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym w przedziale lat 2014-2020, ogłosił konkurs na rzecz kształcenia ogólnego i zawodowego. Wnioski będą przyjmowane od 28 września 2015 roku do 13 listopada 2015 roku W formie konkursu, zgodnie z Poddziałaniem 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Planowo wyniki konkursu zostaną ogłoszono w kwietniu 2016 roku. Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów poza osobami fizycznymi (nie wliczając osób, które prowadzą działalność gospodarczą bądź edukacyjną zgodnie z przepisami odrębnymi). Celem konkursu jest przekazanie wsparcia na rzecz realizacji programów staży oraz praktyk zawodowych o wysokich standardach wobec uczniów szkół i placówek …

Czytaj więcej
07
Wrz

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym w perspektywie 2014-2020 zorganizowano konkurs, do którego nabór potrwa w terminie od 28 września 2015 roku do 13 listopada 2015 roku. Aplikacja zgłoszeniowa powinna zostać uzupełniona i wysłana z wykorzystaniem Generatora Wniosków w sprawie Dofinansowania dla RPO WK-P 2014-2020. W następnej kolejności powinno się złożyć końcową wersję wniosku zgłoszeniowego razem z załącznikami oraz dokumentem przewodnim w postaci pisma papierowego. Dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana w dwóch egzemplarzach, co unormowane zostało w zapisach rozdziału 5 Regulaminu konkursu. Konkurs skierowany jest do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który działa indywidualnie bądź w ramach partnerstwa. Rolę partnera w …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 2