mobile logo

dolnośląskie

01
Lut

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje nabór wniosków w trybie pozakonkursowym, który skierowany jest do powiatowych urzędów pracy. Wsparcie ma na celu rozwój aktywizacji zawodowej ludzi młodych, których sytuacja na rynku pracy jest trudna. Młodzi bezrobotni, czyli osoby do 29 roku życia pozostające bez pracy, a zwłaszcza osoby nie uczestniczące w programach edukacyjnych i szkoleniowych, mogą liczyć na wsparcie. Nabór zgłoszeń planowo rozpocznie się 04 lutego 2016 a zakończy 18 lutego 2016 roku. Dotacja w ramach projektu skierowana jest tylko dla powiatowych urzędów pracy z województwa dolnośląskiego. Projekty mogą zostać zrealizowane wyłącznie o instrumenty oraz usługi należące do rynku pracy, które wynikają …

Czytaj więcej
04
Gru

ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje konkurs w ramach Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, który dotyczy: Zabytków nieruchomych, wpisanych w rejestr prowadzony poprzez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz ich otoczenia, czynności wdrażane w ramach Działania polegać będą na: - rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, zachowaniu oraz adaptacji i robotach budowlanych obiektów zabytkowych, jak również terenów zabytkowych; - dostosowania obiektów w taki sposób, by pełniły one nowe funkcje (zwłaszcza chodzi o prowadzenie czynności związanych z kulturą oraz turystyką), jak również zakup wymaganego sprzętu/wyposażenia; W ramach zastosowania uzupełnienia elementów powyżej wymienionych, dopuszczalna jest również realizacja, m.in.: - przystosowania zaplecza do wymagań osób z …

Czytaj więcej
04
Gru

W związku z działaniem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej przyjmowane będą wnioski w ramach konkursu na projekty. Za podstawowy cel wspomnianych projektów uważa się poszerzenie dostępu do zasobów kulturowych w regionie. Nabór wniosków konkursowych zostanie zrealizowany w terminie od 07 stycznia 2016 do 05 lutego 2016 roku. W.w konkurs ma związek z wdrażaniem projektów zgodnie z Osią Priorytetową 4 Środowisko i zasoby, Działaniem 4.3 Dziedzictwo kulturowe. Instytucja, która podjęcia się organizacji konkursu, to ZIT AW (rolę Instytucji Pośredniczącej sprawuje Gmina Wałbrzych – Lider ZIT AW; czynności w sprawie naboru wykonuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2016 roku. Wnioski należy kierować …

Czytaj więcej
03
Gru

Dolnośląski Wojewódzki Urząd jest organizatorem naboru zgłoszeń w formie projektów, które mają na celu tworzenie nowych oraz stałych miejsc pracy. Projekty mają zostanie zrealizowane w wyniku uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej przez beneficjentów. Nabór wniosków potrwa od 15 lutego 2016 roku do 22 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano w sierpniu 2016 roku. Dofinansowanie skierowane jest do: - fundacji, - organizacji pracodawców, - osób prowadzących działalność gospodarczą, - przedsiębiorców, - jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń, - jednostek organizacyjnych jst, - samorządów gospodarczych oraz zawodowych, - stowarzyszeń oraz organizacji społecznych, - szkół oraz placówek oświatowych, - uczelni wyższych, - wspólnot samorządowych. Wsparcie finansowe pozwoli na przekazanie bezzwrotnych dotacji obejmujących na …

Czytaj więcej
06
Lis

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął się realizacji konkursu w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs przebiegać będzie zgodnie z Osią Priorytetową 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wnioski konkursowe przyjmowane będą w terminie 30 listopad 2015 roku 14 grudnia 2015 roku. Czynności mające związek z przyjmowanie wniosków realizuje Departament Funduszy Europejskich. Planowo decyzja w sprawie przyznania dotacji zostanie ogłoszona w kwietniu 2016 roku. Konkurs skierowany jest dla następujących podmiotów: -jednostek samorządów terytorialnych, ich związków oraz stowarzyszeń; - jednostek organizacyjnych jst; - organizacji pozarządowych; - organów prowadzących publiczne oraz niepubliczne placówki przedszkolne oraz świadczące innego typu instytucje zajmujące się …

Czytaj więcej
04
Lis

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje konkurs, w których zostaną wyłonione projekty mające za zadanie wpłynąć na wzrost aktywizacji zawodowej osób, które opiekują się dziećmi w wieku do lat 3. Ma to zostać zrealizowane przez powstawanie oraz rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekty muszą być zgodne z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 15 stycznia 2016 roku do 22 stycznia 2016 roku. Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów: - osób prowadzących działalność gospodarczą, - przedsiębiorców, - organizacji pracodawców, - stowarzyszeń,- związków zawodowych, - jednostek samorządów terytorialnych, wliczając samorządowe podmioty organizacyjne, - spółdzielni, - samodzielnych …

Czytaj więcej
01
Lis

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest organizatorem naboru wniosków konkursowych. Zgłoszenia będą przyjmowane w formie projektów i mają wspierać aktywizację zawodową osób, które opiekują się dziećmi w wieku do lat 3. Konkurs przysłuży się tworzeniu oraz rozwijaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, jak również umożliwi pozyskiwanie środków na koszty opieki. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 15 stycznia 2016 roku do 22 stycznia 2016 roku. Planowo rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w lipcu 2016 roku. Dokumenty składać można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W konkursie mogą uczestniczyć następujące podmioty: - prowadzące własną działalność gospodarczą, - firmy, - organizacje skupiające pracodawców, - stowarzyszenia, - związki …

Czytaj więcej
01
Lis

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs, dzięki czemu m.in. placówki systemu oświaty mogą ubiegać się o wsparcie na rzecz: - aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 przez projektowanie oraz rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Za sprawą dofinansowania możliwe będzie również pokrywanie wydatków związanych z opieką wliczając: - powstawanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przystosowanych do wymagań dzieci niepełnosprawnych w już działających bądź nowopowstałych postaciach opieki, które przewiduje ustawa: - przystosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do wymagań dzieci posiadających niepełnosprawności; - pokrywanie …

Czytaj więcej
04
Paź

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja. Wnioski konkursowe w formie projektów można składać w następujący sposób: - w postaci dokumentu drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu Naboru i Oceny Wniosków SNOW, jak również - w postaci papierowego dokumentu wydrukowanego z wykorzystaniem systemu SNOW, jak również z zatwierdzeniem poprzez podpis osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do przekazania zgłoszenia. Wnioski w postaci dokumentu papierowego należy składać w 2 egzemplarzach: - indywidualnie w siedzibie kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Filii we Wrocławiu, - drogą kurierską bądź za pośrednictwem poczty, Dofinansowanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym ośrodków …

Czytaj więcej
04
Paź

Wkrótce uruchomiony zostanie proces naboru wniosków w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja (RPO województwa dolnośląskiego). Dotyczy on projektów OPS i PCPR związanych z integracją na gruncie społeczno – zawodowym wraz z usługami specjalistycznymi dotyczącymi doradztwa związanego z prawem, sprawami rodzinnymi, psychologią wobec ludzi, którzy zagrożeni są biedą bądź wykluczeniem społecznym. Pomoc dotyczy także ich rodzin i ludzi, którzy znajdują się w ich otoczeniu celem polepszenia warunków ich życia społeczno-zawodowego. Organizatorem Konkursu jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, a dokładnie jego Filia znajdująca się we Wrocławiu, jak również Miasto Jelenia Góra, które zajmuje się zarządzaniem Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej. Nabór …

Czytaj więcej
STRON 1 Z 2