mobile logo

Inicjatywa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi – nabór wniosków konkursowych

posted on 2 lipca 2015 / IN łódzkie /

Przyjmowanie wniosków zgodnie z Działaniem 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.1 Tereny inwestycyjne. Przyjmowanie wniosków potrwa od 17.08.2015 do 27.08.2015. Ubieganie się o wsparcie finansowe jest oparte na Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne.

Wsparcie finansowe może zostać przyznane na rzecz następujących rodzajów projektów:

– całościowe przystosowanie obszaru pod czynności inwestycyjne odpowiednie dla potrzeb inwestorów.

Projekty będą wybierane zgodnie z kryteriami projektów, które zostały przyjęte poprzez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny w Województwie Łódzkim w przedziale lat 2014-2020. Klasyfikowanie projektów przebiega etapowo łącznie z oceną formalną i oceną merytoryczną. By aplikacja zgłoszeniowa została zaakceptowana, muszą w niej zostać spełnione wszelkie formalne wymagania, w następnej kolejności muszą zostać spełnione wszelkie wymagania o charakterze merytorycznym i określony procent maksymalnej liczby punktów (60%).