mobile logo

Harmonogram czynności związanych z równymi szansami oraz redukcją dyskryminacji zgodnie z funduszami

posted on 7 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Ogłoszony został harmonogram czynności wyznaczonych na rzecz równych możliwości oraz ograniczania dyskryminacji dzięki funduszom unijnym w perspektywie lat 2014-2020. Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znaleźć można opracowany harmonogaram w formie pliku pdf. Agendę opracowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dokument ma zapewnić, by wszelkie czynności, które są dofinansowane za pośrednictwem kapitału pochodzącego z Funduszy Europejskich mogły zostać wykonane przy jednoczesnym zachowaniu reguły równego traktowania oraz szanowania przepisów prawnych odnoszących się do różnić pomiędzy wszystkimi osobami i podmiotami korzystającymi z tego wsparcie finansowego. Do podstawowych celów harmonogramu należy wyznaczenie określonej strategii, która wskazywałaby kierunek oraz zakres czynności, które mają zostać podjęte dla osób, co pozwoli podnieść poziom samoświadomości oraz informacji odnośnie równych możliwości szans (a zwłaszcza ograniczeniu dyskryminacji osób zmagających się z niepełnosprawnością oraz na rzecz równych możliwości kobiet oraz mężczyzn) pośród instytucji, które angażują się w wykonawstwo funduszy unijnych.