mobile logo

Fundusze unijne – nowe plany na lata 2014-2020

posted on 10 października 2014 / IN ogólnopolskie /

Plan finansowania, a tym samym fundusze unijne ustanawiane są przez Komisję Europejską, która negocjuje i zatwierdza Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) i Program Operacyjny (PO) proponowany przez państwa członkowskie i wykorzystuje je jako podstawę do alokacji zasobów finansowych.

Państwa członkowskie i ich regiony zarządzają programami. Obejmuje to realizację PO poprzez wybór poszczególnych projektów, kontrolę i ich ocenę.

Komisja Europejska przyjęła projekt pakietu legislacyjnego, który określi ramy polityki spójności na lata 2014-2020. Nowe propozycje mają na celu wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki i zapewnienia, że inwestycje Unii Europejskiej w Europie ukierunkowane są na długoterminowe cele dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (” Europa 2020″).
Poprzez umowy o partnerstwie uzgodnione z Komisją Europejską, Państwa Członkowskie zobowiążą się do koncentrowania się na mniejszej liczbie priorytetów inwestycyjnych zgodnych z tymi celami. Pakiet harmonizuje również przepisy związane z różnymi funduszami, w tym Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.