mobile logo

Dofinansowanie na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej – kto i na co może otrzymać wsparcie?

posted on 26 lipca 2015 / IN ogólnopolskie /

Zgodnie z Działaniem 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów, pomoc finansowa na rzecz realizacji projektów jest skierowana dla:

– jednostek samorządów terytorialnych, ich związków oraz stowarzyszeń,
– jednostek organizacyjnych JST, posiadających osobowość prawną,
– partnerów społecznych oraz gospodarczych (również organizacji pozarządowych),
– parków krajobrazowych,
– PGL Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych,
– administracji rządowej,
– parków narodowych,
– jednostek naukowych.

Dzięki uczestnictwie w konkursie można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów związanych z:

Grupa projektów typu A:

– ochronę ekosystemów, siedlisk oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wliczając zwłaszcza: usunięcie obcych gatunków o charakterze inwazyjnym na terenach wartościowych pod względem przyrodniczym, introdukcynym oraz reintrodukcyjnym wśród gatunków chronionych i/lub zagrożonych, ochronę ex situ, ochronę in situ,

– wzrost zielonej infrastruktury, w tym likwidowanie przeszkód o charakterze ekologicznym itp., wzrost zaplecza służącego ochronie przyrody oraz promowaniu terenów wartościowych pod względem przyrodniczym, które realizowane są na obszarze parków krajobrazowych, rezerwatów przyrodniczych, jak również na obszarach ochrony krajobrazu, również wykonanie projektów w zakresie szkoleń z branży ekologicznej (element większego projektu infrastrukturalnego),

– generowanie kolejnych form ochrony i chronienie, pielęgnowanie oraz konserwowanie działających już pomników przyrodniczych, użytków o charakterze ekologicznym, stanowisk dokumentacyjnych